Open university studies

Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu ERIP103

This course has ended

The course belongs to the following module

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

 • ma 22.11. klo 17.00-19.30 (Kaikkien läsnäolo tarpeen)
 • ke 1.12. klo 17.00-19.30
 • ke 8.12. klo 17.00-19.30
 • to 13.1.2022 klo 17.00–19.30
 • to 20.1.2022 klo 17.00–19.30

Opintojakson ryhmäosuuden suoritukseen vaaditaan läsnäolo vähintään kolmessa tapaamisessa.

Oppimispäiväkirjan deadline ilmoitetaan Moodlessa.

Opetuspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö

 • vammaisuus
 • moninaisuus
 • toiseus
 • eettisyys
 • ammatillinen kasvu

Oppimateriaali

Vammaisuus käsitteellisenä ja kokemuksellisena ilmiönä:

 1. Liimakka, S. 2014. Kokemus, tieto ja kokemustieto – esimerkkinä autismi. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 162–177. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144169/AMPB_Juhlakirja.pdf?sequence=1
 2. Vehmas, S. 2005 tai uudempi. Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. Saatavilla e-kirjana.

Toiseuden ja osallisuuden kokeminen:

 1. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. 2014.  Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120384/THL_2014_TEE019_09062015.pdf?sequence=5 

Asenteet, ennakkoluulot ja syrjintä:

 1. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 2. Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144169/AMPB_Juhlakirja.pdf?sequence=1
 3. Staerklé, C. & Green, E. G. T. 2014. Ryhmäkeskeisyydestä moniarvoisuuteen: ryhmienvälinen reflektiivinen tieto. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 92–110. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144169/AMPB_Juhlakirja.pdf?sequence=1
 4. Solares, E. & Liebkind, K. 2012. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 47 (5-6), 357–368. http://elektra.helsinki.fi/se/p/0355-1067/47/5-6/ryhmienv.pdf TAI Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.

Eettisyys, huolenpito ja valtaistaminen:

 1. Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007 tai uudempi. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. Luvusta 6 sivut 185–212 sekä luvusta 7 sivut 213–248.
 2. Sulander, J., Myyry, L. & Helkama, K. 2014. Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen. Psykologia 49 (5), 355–369. http://elektra.helsinki.fi/se/p/0355-1067/49/5/valtaori.pdf

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen yhdistyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
 • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitaan, tunteitaan ja kokemuksiaan         
 • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä

Suoritustapa

Oppimistehtävä + ryhmäsuoritus opintoryhmässä

Arviointi asteikolla 1-5

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Course credit

5

Enrollment status

Enrollment has expired

Dates

14.11.2022 - 17.1.2023

Enrollment begins

29.6.2022

Enrollment ends

7.11.2022

Price

125€