Open university studies

Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa ERIP104

This course has ended

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Opintoryhmätapaamiset:

 • ma 20.1.2020 klo 17.00–18.30
 • ke 5.2.2020 klo 17.00-19.30
 • ma 10.2.2020 klo 17.00-19.30
 • to 13.2.2020 klo 16.30-18.00

Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
 • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
 • tuntee erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena

Sisältö

 • oppimisvaikeudet
 • tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
 • käytöshäiriöt
 • kehitysvammaisuus
 • kielen kehityksen vaikeudet
 • autismin kirjo
 • arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
 • arvioinnin tavoitteet

Suoritustapa

Oppimistehtävä TAI tentti luentotallenteiden ja kirjallisuuden pohjalta, oppimistehtävän palautus maaliskuun loppuun mennessä. Ryhmäohjausta 10 oppituntia.

Arviointi asteikolla 1-5

Tenttipäivät

 • 10.3.2020
 • 7.4.2020
 • 2.6.2020

Muistathan ilmoittautua tentteihin viimeistään 10 vrk:tta ennen tenttiä kesäyliopiston sivuilta löytyvällä tenttilomakkeella. Tarkista samalla tenttipaikka tenttikalenterista.
   

Oppimateriaali

 • ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret). 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin) http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=C0AC29F1F265FB00EB2EB54BEF70FF86?id=hoi50061
 • Aro, M., Aro, T., Koponen, T. & Viholainen, H. 2012. Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 299–332. Saatavana myös e-kirjana.
 • Geary, D. 2011. Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in Mathematics.  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 32 (3), 250–263. Saatavilla verkossa.
 • Heikkinen, E. Ukkola, S., Leppänen, P. H. T. & Kunnari, S. 2016. Kielellinen erityisvaikeus - ei pelkästään kielellisten taitojen ongelma. Puhe ja kieli 1, 45–56. Saatavilla verkossa.
 • Kielellinen erityisvaikeus. 2017. Käypä hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin) Saatavilla verkossa.
 • Kokkonen, J., Salonen, J. & Mykkänen, S. 2013. Lasten kuulovikojen seulonta. Suomen Lääkärilehti 35, 2119–2122. Saatavilla verkossa.
 • Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohacs, K., Candeias, A., Sönnesyn, G., Partanen, P. & Dawson, L. 2011. Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International 33 (1), 69–92. Saatavilla verkossa.
 • Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/duo10395.
 • Niilo Mäki Instituutti. 2017. LukiMat - Oppimisen arviointi (soveltuvin osin) http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi.
 • Närhi, V. & Klenberg, L. 2010. ADHD - Tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI-Bulletin 20 (3), 29–38. Saatavilla verkossa.
 • Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128 (11), 1168–1177. Saatavilla verkossa.
 • Sointu, E. 2014. Multi-informant Assessment of Behavioral and Emotional Strengths. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.  (sivut 3–13) Saatavilla verkossa.
 • YLE. 2013. Teemareportaasi: Kun oppiminen ei suju. http://areena.yle.fi/1-1992758.
 • Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertations in Education, Humanities and Theology. (sivut 12–18) http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0776-9/urn_isbn_978-952-61-0776-9.pdf.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.Course credit

5

Enrollment status

Enrollment has expired

Dates

31.1.2023 - 31.3.2023

Enrollment begins

30.6.2021

Enrollment ends

14.1.2023

Price

125€