Sosiaali- ja terveysala

DKT- perusteet ja taitoalueet - LivingSkills Taitovalmennuskoulutus

Tämä kurssi on päättynyt

3 koulutuspäivää syksyllä 2019: 10.10. ja 29.-30.10.2019 klo 9-16

Koulutuspaikka: kesäyliopiston koulutustila Aarre, Kalevantie 7 C, 7. krs

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu jo DKT:n käyttöäalueet ja perusteet tunteville, jotka haluavat käytännönläheisiä työkaluja toteuttaa DKT taitovalmennusryhmiä.

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set, jot­ka työs­ken­te­le­vät tun­teen­sää­te­ly­häi­ri­öis­ten kans­sa, las­ten­suo­je­lus­sa tai päih­de­huol­los­sa ja epä­va­kai­den hen­ki­löi­den omai­set ja lä­hei­set.

Koulutuksen sisältö yleisesti

Di­a­lek­ti­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia (DKT) on tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­va te­ra­pi­a­muo­to, joka täh­tää ih­mis­tä muut­ta­maan hyö­dyt­tö­miä ja hai­tal­li­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, esi­mer­kik­si itse­tu­hoi­suut­ta ja päih­tei­den vää­rin­käyt­töä ja har­joit­te­le­maan uut­ta, tai­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä. Muu­tos­ta­voit­teen li­säk­si edis­te­tään hy­väk­syn­tää tie­toi­sen läs­nä­olon (mind­ful­ness) har­joi­tuk­sil­la ja hy­väk­syn­tää vies­tit­tä­väl­lä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la (va­li­daa­tio).

Koulutus antaa valmiuksia toteuttaa DKT-ryhmämallin mukaisia LivingSkills Taitovalmennusryhmiä. Koulutuksen viitekehys pohjautuu psykoedukaatioon ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan.

Koulutuksessa annetaan tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta taitoharjoittelijan elämään. Keskeiset dialektisen käyttäytymisalueet käydään läpi osana menetelmäkoulutusta LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisesta.

Menetelmäkoulutus

Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi ryhmämalli, ryhmän struktuurit, asiakkaiden valinta ja sitouttaminen, ryhmien käynnistäminen, eri kerroilla opetettavat taitoharjoitukset sekä ryhmässä käytettävät materiaalit. Koulutuksessa käydään läpi DKT taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön.

Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten asiakkaita tuetaan ryhmän avulla oppimaan uusia hyvän elämän taitoja. Tutkimme tunne-elämän epävakauteen liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

Koulutukseen sisältyy myös toiminnallisia harjoituksia. Osallistumismaksuun sisältyy koulutusmateriaalit ja LivingSkills Taitovalmennusryhmämallin toteuttamiseen tarvittavat materiaalit (markkinointimateriaalipohjat, ohjaajien ryhmäsuunnittelurunko, alkuhaastattelulomakkeet, eri ryhmäkertojen rungot ja harjoitukset) sähköisessä muodossa.

Kouluttajat

Koulutuksesta vastaavat taitoryhmämallin kehittäjä HTM Kaisa Nyberg, jolla on vankka kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä, lastensuojelusta sekä perhetyöstä, sekä psykoterapeutti, psyk.sh. Anne Mäki. Anne Mäellä on perhe- pari- ja seksuaaliterapeutin ja työnohjaajan koulutus sekä pitkä työkokemus psykiatrisesta hoidosta ja perhetyöstä. Parhaillaan Annella on kognitiivisen psykoterapian koulutus loppusuoralla.

Osallistumismaksu

580 € maksetaan joko verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai tilaamalla lasku työantajalle / yritykselle ilmoittautumislomakkeen “yrityslaskutus” -kohdasta.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Lue lisää LivingSkills -palveluista ja tuotteista: https://www.livingskills.fi/livingskills-tuotteet-ja-palvelut/

  
Kaisa Nyberg ja Anne Mäki
Paikkoja vapaana
10.10.2019 - 30.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
8.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.10.2019
Osallistumismaksu 580,00

Lue lisää