Kuvataide

Estetiikka (3 op) - UKUV0931 - kevät 2020

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Alustavasti huhti-toukokuu 2020.

Tavoite            

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta

– ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

Sisältö              

Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

Vaadittavat suoritukset         

Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja (3 op).

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi          

5-1/hylätty

  
Mikko Snellman
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
20.4.2020 - 1.6.2020
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää