Oikeustiede

Johdatus oikeustieteeseen (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2019.

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille Avoimen yliopiston oikeustieteen opintojaksoille osallistumista.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Luennot 17.9.–15.10.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.15–20.00
Huom.! Ei opetusta viikolla 39 (24.9. ja 26.9.)

Tampereen yliopisto, PinniB-rakennus, os. Kanslerinrinne 1, Tampere

Tavoitteet

Johdatus oikeustieteeseen –opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustietoja ja –taitoja oikeustieteen muun opiskelun tueksi ja taustaksi. Kurssilla tutustutaan keskeiseen oikeustieteen käsitteistöön ja luodaan yleiskuvaa oikeustieteen opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista. Opiskelijalle pyritään antamaan kurssilla välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.
 

Kurssin käytyään opiskelija:

 • on tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaa hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaa hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen ja on tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • on tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin ja on perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • on harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • näkee Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • on muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • on perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • on tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaa hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • tietää mistä kurssin teemoista saa lisätietoa
 • on harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja, mm. tieteellisen tekstin lukemista ja analysointia
 • on saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Sisältö

Kurssin keskeinen sisältö koostuu seuraavista teemoista.

1. Oikeudellinen ajattelu:

 • oikeustiede tieteenalana
 • normin käsite ja oikeudellisten normien hahmottaminen suhteessa muihin yhteiskunnassa vallitseviin normeihin
 • valtion käsite
 • demokraattinen oikeusvaltio ja perusoikeudet

2. Lainoppi ja oikeudenalat sekä yleiskuva oikeustieteen opinnoista:

 • lainopin perusteet
 • yleiskuva oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista ja oikeudenalojen suhteesta toisiinsa
 • yleiskuva oikeustieteen tutkinnoista ja opiskelutavoista
 • oikeuslähteet

3. Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu

 • oikeuslähteiden systematiikka ja oikeuslähteiden käyttö
 • oikeudellinen perustelutaito/argumentointi
 • tenttikysymysten sekä pienimuotoisten oikeudellisten ongelmien ratkaisu
 • muutamien oikeudenalojen lähempi esittely

Oppimateriaali

Kurssin verkko-oppimateriaali http://blogs.helsinki.fi/avoin-johdatusoik/, Moodle-ympäristössä olevat tallenteet sekä muu opettajan osoittama oheiskirjallisuus. Opintojakson Moodle-alue avautuu n. viikkoa ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa

Ennakkotehtävä, luennot 24 oppituntia (à 45 min.), harjoitustehtävä, ryhmätehtävä ja tentti. Lisäksi luennoilla annettavia tehtäviä, jotka voivat edellyttää ennakkovalmistautumista. Itsenäisen työskentelyn määrä n. 110 tuntia.

Huom.! Ennakkotehtävä annetaan opintojakson Moodle-alueella, jonne se myös palautetaan ennen opintojakson luentokurssin alkua.

Arviointi

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien laatimista ja loppukuulustelun läpäisyä.

Kuulustelut

Luentotentti keskiviikkona 24.10.2018 klo 17-19
1. uusinta maanantaina 3.12.2018 klo 16-18
2. uusinta maanantaina 14.1.2019 klo 16-18

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Johdatus oikeustieteeseen on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymä orientoiva opintojakso Avoimen yliopiston sekä muiden kuin oikeustieteen koulutusohjelmien opiskelijoille. Se ei sisälly oikeusnotaarin tutkintoon eikä sitä hyväksytä oikeustieteellisen tiedekunnan väylähaussa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa (Tampereen kesäyliopiston osuus 110 euroa ja Helsingin yliopiston yliopistomaksu 30 euroa).

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.
 

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.
 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen
Paikkoja vapaana
17.9.2018 - 14.1.2019
Ilmoittautuminen alkaa
18.4.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.9.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää