Kasvatustiede

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - KASP5

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto  – Yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot:  5.8.-7.8.2019 klo 16.15-19.30
Pienryhmä:
12.8. klo 16:15-18:45
13.8. klo 16:15-18:45
15.8. klo 16:15-18:45

Opetustila

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet 
  • osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
  • tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Sisältö

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena – KASP5 -opintojaksolla perehdytään tieteellisen toiminnan perusteisiin, tutkimuksen tekemiseen sekä kasvatustieteiden metodologian ja menetelmien peruskysymyksiin. Opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja tutkimustulosten kriittistä arviointia.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikki suorittavat nämä kolme teosta:
1. Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 1998.
2. Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinilahti, K., Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus. 2006.
3. Vilkka, H. 2007. Tutki ja Mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. Verkossa osoitteessa:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0099-9.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: luennot 12 tuntia ja pienryhmätyöskentely 9 tuntia ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä, sekä essee luennoista ja kirjallisuudesta. Pienryhmäopetukseen osallistuminen on PAKOLLISTA. Ryhmiin ilmoittaudutaan luennoilla kiertäviin listoihin. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
Luennot ja pienryhmät KT Mirka Räisänen
Paikkoja vapaana
5.8.2019 - 15.8.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.8.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää