Kasvatustiede

Kehitys, kasvatus ja elämänkulku - KASP3

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (kesä 2018)
Tämä kurssi on päättynyt Huom! Kurssipaikka muuttunut!

Vastaava yliopisto – yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 19.-21.6.2018 klo 12.00-15.30
Pienryhmätyöskentely:
27.6. klo 16.15-19.30
28.6. klo 16.15-20.15

Ryhmiin jako tapahtuu luennoilla. Pienryhmäopetuksessa läsnäolo on pakollista.

Opetustila

Tampereen yliopisto, Pinni B 3111, Kanslerinrinne 1

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
– tuntee ihmisen kasvun, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet ja -prosessit sekä
– ymmärtää ja pystyy kuvaamaan niitä kasvatuspsykologian ja –sosiologian näkökulmista.

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvuun, kehitykseen ja elämänkulkuun erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen ympäristöissä.
Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia.

Suoritustapa

12 h luento-opetusta, 9 h pienryhmäopetusta (pakollinen läsnäolo) ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä. Luentopäiväkirja luennoista ja lukupiiriessee kirjoista. Luentopäiväkirjaan ohjeet saat luennoilla ja lukupiiriesseen pienryhmässä.

Kirjallisuus

Lukupiiriesseen pohjana olevat teokset, joista valitaan kolme tai neljä riippuen ryhmän koosta:

  • Anttila, A-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T. (toim.) 2010. Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja.Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.Verkossa osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/80119.
  • Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY.
  • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.
  • Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino.
  • Kronkvist E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY.
  • Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M. 2006. Kasvatuspsykologia. WSOY.
  • Kansainvälisiä ja/tai kotimaisia tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 28.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
Luennot: KM Anna-Maija Gustafsson ja pienryhmät: KT Mirka Räisänen
Paikkoja vapaana
19.6.2018 - 28.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
5.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
17.6.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää