Kasvatustiede

Kehitys, kasvatus ja elämänkulku - KASP3

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto – yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 17.-19.6.2019 klo 16.15-19.30
Pienryhmätyöskentely:
24.6. klo 16.15-19.30
26.6. klo 16.15-20.15

Ryhmiin jako tapahtuu luennoilla. Pienryhmäopetuksessa läsnäolo on pakollista.

Opetustila

Tampereen yliopiston luentosali Pinni B 4116, 4. krs., Kanslerinrinne 1.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee ihmisen kasvun, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet ja -prosessit sekä
– ymmärtää ja pystyy kuvaamaan niitä kasvatuspsykologian ja –sosiologian näkökulmista.

Sisältö

Kehitys, kasvatus ja elämänkulku – KASP3 -opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvuun, kehitykseen ja elämänkulkuun erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen ympäristöissä.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia.

Suoritustapa

12 h luento-opetusta (pakollinen), 9 h pienryhmäopetusta (pakollinen) ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä. Luentopäiväkirja luennoista ja lukupiiriessee kirjoista. Luentopäiväkirjaan ohjeet saat luennoilla ja lukupiiriesseen pienryhmässä. Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Lukupiiriesseen pohjana olevat teokset, joista valitaan kolme tai neljä riippuen ryhmän koosta:

  • Anttila, A-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T. (toim.) 2010. Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja.Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.Verkossa osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/80119.
  • Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY.
  • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.
  • Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino.
  • Kronkvist E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY.
  • Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M. 2006. Kasvatuspsykologia. WSOY.
  • Kansainvälisiä ja/tai kotimaisia tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 14.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
Luennot: KM Anna-Maija Gustafsson ja pienryhmät: KT Mirka Räisänen
Paikkoja vapaana
17.6.2019 - 26.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.6.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää