Markkinointi

Kuluttajakäyttäytyminen (5 op) MARK2009 - syksy 2018

Tämä kurssi on päättynyt

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Aikataulu

Aloitusluento ke 19.9. klo 17.00-18.45 verkkoluentona Moodlessa (luennosta tulee myös tallenne). Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 38-44.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opettaja

Päivi Borisov

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta aidoissa kulutustilanteissa.

Suoritustapa

Verkkokeskustelut Moodlessa ja harjoitustyö.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) määritellä ja ymmärtää kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja, 2) tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä sekä 3) tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.

Työelämävalmiudet

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: kuluttajalähtöinen segmentointi, kulutustrendien visiointi sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Edeltävät opinnot       

Suositus: Markkinointi liiketoiminnan kentässä tai vastaavat tiedot

Oppimateriaali:

1) Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K. Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective (soveltuvin osin), 2) oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Päivi Borisov
Paikkoja vapaana
19.9.2018 - 4.11.2018
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.9.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää