Sosiaali- ja terveysala (AMK)

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

Aikataulu

Lähiopetus Tampereella, Linna K108 (Kalevantie 5):

Pe 27.9. klo 16-20

La 28.9. klo 10-15

La 2.11. klo 10-15

Webinaarit (tapaamiset verkossa):

Ti 15.10. klo 16-18

Ti 26.11. klo 16-18

Kenelle?

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I -opintojakso soveltuu esim. kuntoutusasiakkaiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Opetus on kaikille avointa korkeakouluopetusta.

Tavoite

Opiskelija tietää ohjaustyön teorioita ja -menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä omassa ohjaustyössään. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaustilanteita. Opiskelija on omaksunut kuntoutujalähtöisen työotteen. Opiskelija osaa toimia yhteistoiminnallisesti sekä arvioida omaa toimintaansa.

Sisältö:

Kuntoutuksen ohjaustyön teoreettiset lähtökohdat ja mallit. Erilaiset ohjausmallit, kuten case management, kuntoutusohjaus, palveluohjaus, sosiodynaaminen ohjaus. Dialogiin perustuvat ohjausmenetelmät mm. ratkaisukeskeinen ohjaus.

Suoritustapa

Lähiopetus

Webinaarit

Opiskelumateriaaliin ja verkkoluentoihin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen (kirjan referointitehtävä, ohjaustilanne). Oppimistehtävät voi liittää omaan työhön.

Opetus vastaa Jamk:ssa annettavaa Kuntoutuksen ohjauksen opetusta. Suoritukset rekisteröidään Jamk:n opintorekisteriin.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, p. 040 357 3232

Kirjallisuus

Opiskelumateriaali tehtävineen verkossa pohjautuen Moxley, P. 1989 Practice of Case Management kirjaan.

Peavy, R. Vance. 2001. Elämäni työkirja. Konstruktivististen ohjaus-periaatteiden soveltaminen: tehtäviä ja harjoituksia. Psykologien Kustannus Oy.
Suominen S. 2010. Palveluohjaaja – Asiakkaan tukija tulkki. Omaiset mielenterveystyön tukena ry. https:/thl.fi/documents/470564/817072/palveluohjaus+Asiakkaan+tuki.pdf/7a43163-a85a-41e1-af00-11079fbbe921
Peavy, R. Vance Socio Dynamic Counselling – A Construktivist perspektive http://www.taosinstitute.net/Websites/taos/images/PublicationsFreeBooks/Peavy_SocioDynamicCounselling_lr.pdf
Peavy, R. Vance 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy.
Vehviläinen Sanna, 2014. Ohjaustyön opas-Yhteistyöllä kohti toimijuutta. Gaudeamus Oy HYY- Yhtymä, Helsinki University Press.
Ajankohtaiset tutkimusartikkelit.

Tukimateriaali:

Kuntoutusohjausnimikkeistö. Opas sisältöön ja käyttöön. Suomen kuntaliitto 2003. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Documents/Kuntoutusohjausnimikkeist%C3%B6_2003.pdf
Handbook of rehabilitation Counseling. 2004. Riggar T.F. & Maki D.R.(toim.) New York: Springer Publishing Company
Moxley, David P 1989. The Practice of case management.
Notko. T, 2016. Vuorovaikutussuhteet ja valtaistuminen – Kuntoutustyöntekijän ja vammaisen ihmisen näkemyksiä vammaisuudesta. Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto.
Peavy, R. Vance Socio Dynamic Counselling – A Construktivist perspektive http://www.taosinstitute.net/Websites/taos/images/PublicationsFreeBooks/Peavy_SocioDynamicCounselling_lr.pdf
Peavy, R. Vance 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy.
Vänskä,K., Laitinen,-Väänänen S., Kettunen,T., Mäkelä J.2011. Onnistuuko ohjaus? sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen Edita.

  
Kuntoutusalan lehtori, projektipäällikkö Anja Tanttu, JAMK
Paikkoja vapaana
27.9.2019 - 26.11.2019
Ilmoittautuminen alkaa
21.2.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.9.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 180,00

Lue lisää