Sosiaali- ja terveysala (AMK)

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I 4 op

Aikataulu

23.1.2020 Webinaari klo 16-18

15.2.2020 Lähiopetus Tampereella klo 10-15

14.3.2020 Lähiopetus Tampereella klo 10-15

Kenelle?

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I -opintojakso soveltuu esim. kuntoutusasiakkaiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Opetus on kaikille avointa korkeakouluopetusta.

Tavoite

Opiskelija tietää ohjaustyön teorioita ja -menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä omassa ohjaustyössään. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaustilanteita. Opiskelija on omaksunut kuntoutujalähtöisen työotteen. Opiskelija osaa toimia yhteistoiminnallisesti sekä arvioida omaa toimintaansa.

Sisältö:

Kuntoutuksen ohjaustyön teoreettiset lähtökohdat ja mallit. Erilaiset ohjausmallit, kuten case management, kuntoutusohjaus, palveluohjaus, sosiodynaaminen ohjaus. Dialogiin perustuvat ohjausmenetelmät mm. ratkaisukeskeinen ohjaus.

Huomaa myös Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II – Luovat menetelmät asikastyössä.

Suoritustapa

Lähiopetus

Webinaarit

Opiskelumateriaaliin ja verkkoluentoihin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen (kirjan referointitehtävä, ohjaustilanne). Oppimistehtävät voi liittää omaan työhön.

Opetus vastaa Jamk:ssa annettavaa Kuntoutuksen ohjauksen opetusta. Suoritukset rekisteröidään Jamk:n opintorekisteriin.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, p. 040 357 3232

Kirjallisuus

Opiskelumateriaali tehtävineen verkossa pohjautuen Moxley, P. 1989 Practice of Case Management kirjaan.

Peavy, R. Vance. 2001. Elämäni työkirja. Konstruktivististen ohjaus-periaatteiden soveltaminen: tehtäviä ja harjoituksia. Psykologien Kustannus Oy.
Suominen S. 2010. Palveluohjaaja – Asiakkaan tukija tulkki. Omaiset mielenterveystyön tukena ry. https:/thl.fi/documents/470564/817072/palveluohjaus+Asiakkaan+tuki.pdf/7a43163-a85a-41e1-af00-11079fbbe921
Peavy, R. Vance Socio Dynamic Counselling – A Construktivist perspektive http://www.taosinstitute.net/Websites/taos/images/PublicationsFreeBooks/Peavy_SocioDynamicCounselling_lr.pdf
Peavy, R. Vance 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy.
Vehviläinen Sanna, 2014. Ohjaustyön opas-Yhteistyöllä kohti toimijuutta. Gaudeamus Oy HYY- Yhtymä, Helsinki University Press.
Ajankohtaiset tutkimusartikkelit.

Lisämateriaalia:

Kuntoutusohjausnimikkeistö. Opas sisältöön ja käyttöön. Suomen kuntaliitto 2003. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Documents/Kuntoutusohjausnimikkeist%C3%B6_2003.pdf
Handbook of rehabilitation Counseling. 2004. Riggar T.F. & Maki D.R.(toim.) New York: Springer Publishing Company
Moxley, David P 1989. The Practice of case management.
Notko. T, 2016. Vuorovaikutussuhteet ja valtaistuminen – Kuntoutustyöntekijän ja vammaisen ihmisen näkemyksiä vammaisuudesta. Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto.
Peavy, R. Vance Socio Dynamic Counselling – A Construktivist perspektive http://www.taosinstitute.net/Websites/taos/images/PublicationsFreeBooks/Peavy_SocioDynamicCounselling_lr.pdf
Peavy, R. Vance 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy.
Vänskä,K., Laitinen,-Väänänen S., Kettunen,T., Mäkelä J.2011. Onnistuuko ohjaus? sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen Edita.

  
Kuntoutusalan lehtori, projektipäällikkö Anja Tanttu, JAMK
Paikkoja vapaana
23.1.2020 - 14.3.2020
Ilmoittautuminen alkaa
8.10.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.1.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 180,00