Terveysliikunta

Liikunta ja sairaudet 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

Ajankohta ja paikka

Verkko-opintojakso Aducaten Moodlessa: 28.10.-31.12.2019                 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä, liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Sisältö:

Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistönsairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Oppimateriaali/study material:

  • Liikunnan Käypä hoito-suositus,www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
  • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s.
  • Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
  • muu kurssilla ilmoitettava materiaali

Suoritustapa ja tentit:

Verkkojakso Aducaten Moodlessa

Arviointi:

0-5

Opettaja:

Opettaja avoin

 

 

 

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
28.10.2019 - 31.12.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää