Palvelumuotoilu

Muotoilu liiketoiminnassa 4 op - UPAMU1004 - kevät 2020

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2019 - kevät 2020

Design for Business

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: Pe-la 14.-15.2. ja 6.-7.3.2020. Perjantaisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 9-16.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Mikko Kutvonen.

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa

– yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa

– soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin

Sisältö

Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt, itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.

Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

  
Mikko Kutvonen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
14.2.2020 - 31.7.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää