Oikeustiede

Oikeushistoria (6 op)

Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella tiistaina 2.4. ja torstaina 4.4.2019 klo 17.00-20.15

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätiedot ja linkki korvaavuushakemukseen: http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/oikeustieteellinen-tiedekunta/Sivut/Johdatus-oikeustieteeseen–kurssin-korvaavuuden-hakeminen.aspx.

Tavoitteet

Opiskelijalle on opintojakson suoritettuaan muodostunut kokonaiskuva eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän on tutustunut oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:
Eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat varhaisen uuden ajan alusta nykypäivään, ulkomaisen oikeuden vaikutus kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhde. Opiskelijat oppivat myös sen, että tiede – oikeustiede erityisesti – on argumentaatiota.

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:
Opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja, tiedonhakua sekä suullista että kirjallista argumentaatiota. Opiskelijat saavat myös suullista esiintymiskokemusta yleisön edessä.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen (12 oppituntia) ja kirjallinen tentti TAI pelkkä kirjatentti

Debattikurssi koostuu lähiopetuskerroista (8 oppituntia à 45 min.) ja osin yksin, osin ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta. Osa luennoista (4 oppituntia) on talleinteina Moodlessa.

Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

  1. O. F. Robinson – T. D. Fergus W. M. Gordon, European Legal History (3 ed.) (2000 tai uudempi), 1-319 (poislukien Skotlannin oikeushistoriaa koskevat sivut 155-168 ja 228-248)
  2. Peter Stein: Roman Law in European History (1999 tai uudempi), s. 1-130
  3. Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan (2004) 115-162 (Suomi) JA Pia Letto-Vanamo (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991): sivut 7-97, 129-167, 188-223
    TAI
    Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti) (1997)

Huom! Debattikurssin suorittaminen hyväksytysti korvaa teoksen European Legal History sivut 1-124 ja teoksen Roman Law in European History sivut 38-74.

Kuulustelut

To 25.4.2019 klo 18-21
To 23.5.2019 klo 18-21
To 27.6.2019 klo 18-21

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 160 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
OTT Iisa Vepsä
Paikkoja vapaana
4.3.2019 - 27.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
6.7.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.4.2019
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 180,00

Lue lisää