Kasvatustiede

Opetus, ohjaus, oppiminen - KASP4

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto – Yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 4.6.-6.6.2019 klo 16.15-19.30

Pienryhmäopetus (läsnäolo on pakollista)
10.6. klo 16.15-17.45, 11.6. klo 16.15-18.45, 12.6. klo 16.15-19.30.

Opetustila

Tampereen yliopiston luentosali Pinni B 4116, 4. krs., Kanslerinrinne 1.

Tavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta
 • pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
 • hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
 • ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
 • ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Sisältö

Opetus, ohjaus, oppiminen – KASP4 -opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin monenlaiset oppijat huomioiden. Opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiä tarkastellaan yhteiskunnallisista, kulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista sekä opetussuunnitelmallisista ja didaktisista näkökulmista.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatuspsykologia, didaktiikka.

Suoritustapa

12 tuntia luento-opetusta ja 9 tuntia pienryhmäopetusta (läsnäolo pakollista). Lisäksi itsenäistä työskentelyä 111 tuntia.  Luennot suoritetaan luentotehtävillä, ohjeet saat luennolla. Lisäksi tehdään lukupiiriessee kolmen/neljän hengen ryhmässä.  Arviointi hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Lukupiiriessee: kolmen-neljän hengen ryhmä valitsee kaksi-kolme kirjaa seuraavista ja laatii siitä lukupiiriesseen. Ohjeet esseeseen saat pienryhmässä.

 • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004.Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki. WSOY.
 • hooks, bell 2007. Vapauttava kasvatus. Kansanvalistusseura.
 • Kivimäki S., Kinnunen, M. & Löytty O. (toim.) 2006. Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. Vastapaino.
 • Nikkola, T., Rautiainen, M. & Räihä, P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Vastapaino.
 • Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2003 tai 2005. Didaktiikan perusteet. WSOY.
 • Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
KM Mikko Mattila
Paikkoja vapaana
4.6.2019 - 12.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.5.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää