Erityispedagogiikka

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen ERIP105

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto – tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Verkkokurssin ajankohta 9.3.-7.6.2020. Jos sinulla on kiire saada kokonaisuus valmiiksi aiemmin, kurssin voi suorittaa myös verkkotehtävällä.

Tapaamiset

Ilmoitetaan myöhemmin, kun verkkokurssin ajankohta on julkistettu. 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
 • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
 • osaa käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
 • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Sisältö

 • portaittainen tuki oppimisessa
 • näyttöön perustuvat tuen periaatteet
 • yksilöllisen tuen keinot
 • ryhmässä toteutettava tuki
 • eriyttäminen
 • yksilöllistäminen
 • joustava ryhmittely

Suoritustapa

Verkkokurssi ja 10 tuntia ryhmäohjausta tai verkkotehtävä.

Arviointi asteikolla 1-5

Oppimateriaali

 • Björn, P., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. 2017. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–63. Saatavilla e-kirjana.
 • Cook, B., Tankersley, M., Cook, L., & Landrum, T. 2008. Evidence-Based Practices in Special Education: Some Practical Considerations. Intervention in School and Clinic 44 (2), 69–75. Saatavilla verkossa.
 • Cook, B., Tankersley, M. & Harjusola-Webb, S. 2008. Evidence-Based Special Education and Professional Wisdom: Putting It All Together. Intervention in School and Clinic 44 (2), 105–111. Saatavilla verkossa.
 • Dowker, A. 2004. What Works for Children with Mathematical Difficulties? Research Report RR554. London: Department for Education and Skills. Saatavilla verkossa.
 • Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K. & Weaver, R. 2008. Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom: A Practice Guide (NCEE #2008-012). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Saatavilla verkossa.
 • Fuchs, D. & Fuchs, L. 2006. Introduction to Response to Intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly 41 (1), 93–99. Saatavilla verkossa.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T. & Fletcher, J. M. 2008. Intensive intervention for students with mathematics disabilities: Seven principles of effective practice. Learning Disability Quarterly 31 (2), 79–92. Saatavilla verkossa.
 • Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2015. Erityisopetuksesta oppimisen ja koulun käynnin tukeen. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera.
 • Kairaluoma, L. 2014. Sujuvaksi lukijaksi. Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 494. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Sivut 9–31.) Saatavilla verkossa.
 • Koivikko, M. & Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Duodecim 122, 1907–1912. Saatavilla verkossa.
 • Koskentausta, T., Sauna-Aho, O. & Varkila-Saukkola, L. 2013. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus, Suomen Lääkärilehti 68 (8), 587–592. Saatavilla verkossa.
 • Landrum, D. & McDuffie, A. 2010. Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction. Exceptionality 18, 6–17. Saatavilla verkossa.
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
 • Vaughn, S., Wanzek, J., Murray, C. S. & Roberts, G. 2012. Intensive interventions for students struggling in reading and mathematics: A practice guide. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction. Saatavilla verkossa.
 • Watts-Taffe, S., Laster, P., Broach, L., Marinak, B., Connor McDonald C. & Walker-Dalhouse, D. 2012. Differentiated Instruction: Making Informed Teacher Decisions. The Reading Teacher 66 (4), 303–314. Saatavilla verkossa.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
KM, erityisopettaja Hanna Virhiä-Särkäs
Paikkoja vapaana
1.4.2020 - 31.5.2020
Ilmoittautuminen alkaa
1.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.3.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 125,00