Palvelumuotoilu

Palvelujen markkinointi 5 op - YMAR1103 - syksy 2019

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2019 - kevät 2020
Tämä kurssi on päättynyt

Services Marketing

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: 4.-5.10. ja 25.-26.10.

Perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9-16.15.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna, Väinö Linna sali (Kalevantie 5)

Vaadittavat suoritukset

Suullinen / kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa

– selittää keskeiset palvelujen laatumallit

– selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset: Kirjallinen tai suullinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).

Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

  
Maijastiina Jokitalo
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
4.10.2019 - 26.10.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää