Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op - UPAMU1003 - kevät 2020

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2019 - kevät 2020

Service Design Process and Methods

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2020.

Luennot:

pe 17.1. klo 16.30-20.30
la 18.1. klo 9.15-16.15
la 1.2. klo 9.15-16.15

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin)

Opettaja

Marjo Kamila

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät

– käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä

– ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö

Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset, itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.

Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.

Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.

Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

  
Marjo Kamila
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
17.1.2020 - 1.2.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää