Ruotsi

Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (5 op) - KRUO9111

Verkkokurssi

Huom! Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

Oppiaine       

Ruotsin kieli

Vastaava yliopisto       

Vaasan yliopisto – Filosofinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 175€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Kurssille voidaan ottaa 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Edeltävät opinnot

a) lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m) TAI b) vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti.

Lähtötasotesti pidetään AC-välitteisesti ke 13.12. klo 16.30-18.30. Lähtötasotestissä on kielioppitehtäviä ja kirjoitustehtäviä (ei suullisia tehtäviä).

Aikataulu

Verkkoluennot maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 alkaen ma 8.1.2018  (8.1.2018-11.4.2018).

Luennoilla edellytetään aktiivista osallistumista. Kieliopinnoissa edellytetään osallistumista vähintään 80 % oppitunneista.

Verkkoluennoille osallistumiseen opiskelija tarvitsee tietokoneen, nettiyhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla (headset). Nettiyhteys testataan AC-välitteisesti ennen kurssin alkua keskiviikkona 3.1.2018 klo 16:30–>keskiviikkona 3.1.2018 klo 16:30–>

Suoritustapa

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Adobe Connect Pron avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.

Vaaditut suoritukset:

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointi: Suullisten ja kirjallisten tehtävien jatkuva arviointi.
Opintojakso arvioidaan: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito: TT/HT/hylätty.

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

Tavoitteet

Opintojakson tavoite: B1-C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424§6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti.

Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

Oppimateriaali

1. Opetusmoniste: Svenska för ekonomistuderande 2015−2016. 2016−2017.
2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.
3. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

  
Timo Väätänen
Paikkoja vapaana
13.12.2017 - 11.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
30.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.12.2017
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 175,00

Lue lisää