Suomi toisena ja vieraana kielenä

STKE103 Kielitaidon arviointi

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetus Tampereella 2.–3.6.2020 ti ja ke klo 10–15

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään hyvän kielitaidon arvioinnin periaatteisiin ja arviointiin kielenoppimisen tukena. Arviointia tarkastellaan ennen kaikkea osana oppimisprosessia. Jaksolla tutustutaan arviointimateriaaleihin ja -käytänteisiin sekä eri kielitaidon osa-alueiden arviointiin. Näitä tarkastellaan suhteessa arvioinnin erilaisiin tarkoituksiin, kieli- ja kielitaitokäsityksiin sekä eri kouluasteiden opetussuunnitelman perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet
 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja ja tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet
 • ymmärtää kielitaitokäsityksen, opetuksen ja arvioinnin väliset yhteydet
 • ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet
 • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään
 • osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
 • tuntee opetussuunnitelman perusteet arviointia ohjaavana dokumenttina ja osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään
 • tiedostaa kielitaidon arvioinnin kielipoliittiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus 10 tuntia ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Ahola, Sari 2012: Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta. Soveltavan kielitieteen lisensiaatintyö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).
 • Brown, Annie 2013: Uses of language assessments. – C. A. Chapelle (toim.), The Encyclopedia of Applied Linguistics s.5979–5985. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).
 • Harlen, Wynne 2012: The role of assessment in developing motivation for learning. – J. Gardner (toim.): Assessment and learning s. 171–184. London: SAGE Publications Ltd. Saatavana e-kirjana (linkki Kopassa).
 • Hayward, Louise 2012: Assessment and learning: The learner’s perspective. ­– J. Gardner (toim.): Assessment and learning. London: SAGE Publications Ltd, 125–139. Saatavana e-kirjana (linkki Kopassa).
 • Huhta, Ari 2003: Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona. – A. Airola (toim.), Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta s. 20–37. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
 • Kielitaidon tasojen kuvausasteikko (linkki Kopassa).
 • Kehittyvän kielitaidon asteikko, suomi ja ruotsi toisena kielenä (OPS 2016 tukimateriaali) (linkki Kopassa).
 • Poehner, Matthew E. & Infante, Paolo 2016: Dynamic Assessment in the language classroom. – D. Tsagari & J. Banerjee (toim.), Handbook of Second Language Assessment, s. 275–290. Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

2. Valinnainen kirjallisuus oman kiinnostuksen mukaan

 • Tani, Hanna & Nissilä, Leena (toim.) 2010: Tasolta toiselle – opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari & Luoma, Sari 2000: Mistä arviointi viestii? Vieraan kielen taitojen arviointi lukiossa. – H.-P. Lappalainen (toim.), Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin s. 54–67. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, Mirja, Huhta, Ari & Pohjala, Kalevi 2007: Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. – S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti s. 381–412. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).

3. Soveltuvin osin (arviointi- ja suomi toisena kielenä -osuudet) eri kouluasteiden opetusuunnitelman perusteet

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet 2018. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FT Marja Seilonen
Paikkoja vapaana
2.6.2020 - 31.7.2021
Ilmoittautuminen alkaa
28.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.5.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00