Suomi toisena ja vieraana kielenä

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetus Tampereella 6.–7.3.2020 pe klo 17–20 ja la klo 9–15

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimisen suuntauksiin ja teorioihin. Jaksolla tarkastellaan omia kieli- ja oppimiskäsityksiä sekä pohditaan käsitysten vaikutusta opetukseen ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä suuntauksia ja teorioita
 • ymmärtää suuntauksien ja teorioiden välisiä yhteyksiä ja eroja
 • osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
 • osaa vertailla ja arvioida teorioita monikielitietoisen pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus 10 tuntia (pakollinen) ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut S2-perusopintojen jaksoa STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, ennen lähiopetusta luetaan seuraava artikkeli:

 • Larsen-Freeman, Diane 2007: Reflecting on the Cognitive-Social Debate in Second Language Acquisition. The Modern Language Journal, 91, Focus Issue (2007), 773–787. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Atkinson, Dwight 2011: Alternative Approaches to Second Language Acquisition. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • The Douglas Fir Group 2016: A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual World. The Modern Language Journal,100, Supplement (2016), 19–47. doi:10.1111/modl.12301 Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Mitchell, Rosamond & Myles, Florence 2013 (3rd edition): Second Language Learning Theories. London: Hodder Education.
 • Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli – paikat ja tila suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Jyväskylä Studies in Humanities 255, 25–63, 290–291. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

2. Lisäksi oman kiinnostuksen mukaan YKSI seuraavista:

 • Batstone, Robert (toim.) 2010: Sociocognitive Perspectives on Language Use and Language Learning. Oxford University Press.
 • de Bot, Kees & Schrauf, Robert W. (toim.) 2009: Language Development Over the Lifespan. New York: Routledge.
 • Dörnyei, Zoltán & Ushioda, Ema (toim.) 2009: Motivation, Language Identity and the L2 self. Second Language Acquisition. Bristol, UK: Multilingual Matters.
 • Dörnyei, Zoltán 2009. The Psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gass, Susan & Mackey, Alison (toim.) 2012: The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. London: Routledge.
 • Hornberger, Nancy H. & MacKay, Sandra L.(toim.) 2010: Sociolinguistics and Language Education. Bristol, UK: Multilingual matters.
 • Lantolf, James P. & Thorne, Steven L. 2006: Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development. Oxford: Oxford University Press.
 • Ritchie, William & Bhatia, Tej (toim.) 2009: The new handbook of second language acquisition. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.
 • Robinson, Peter & Ellis, Nick C. (toim.) 2008: Handbook of Cognitive Linguistics and Second language acquisition. New York: Routledge.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FT Marja Seilonen
Paikkoja vapaana
6.3.2020 - 31.7.2021
Ilmoittautuminen alkaa
28.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.2.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00