Terveysliikunta

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Ajankohta ja paikka

Kurssi järjestetään verkkojaksona Aducaten Moodlessa 6.4.-6.6.2020

Sisältö:

Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
  • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
  • ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
  • laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella

Oppimateriaali:

  • Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
  • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin)
  • Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus – menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin)
  • Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin)
  • Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
  • Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Opettaja:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opintotiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
6.4.2020 - 6.6.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää