Tulevaisuudentutkimus

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Vastaava yliopisto – Tiedekunta/Yksikkö

Turun yliopisto – Kauppakorkeakoulu

Kohderyhmä

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) sopii kaikille kiinnostuneille, osaksi jatko- tai muita opintoja ja työelämään alalle kuin alalle. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Suoritustapa

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisuus, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Tampereen kesäyliopistossa. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) oppimateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim.. AC-luennot, Moodle, eDelfoi ja Second Life) Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 tai asteikkoa hyväksytty-hylätty.

Sisältö

Opintokokonaisuus pyrkii luomaan yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Tavoitteena on saada käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opinnot suorittanut pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä, ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä.

Opinnot alkavat tammikuussa 2018. Opintoihin sisältyy opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyä, verkkovälitteisiä luentoja sekä käytäntöä ja akateemisuutta yhdistäviä harjoituksia.

Tulevaisuudentutkimuksen perusopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot ja niiden aikataulut:

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op,  maanantaisin klo 16.30-19 8.1.- 19.2.2018, opintoryhmä 21 tuntia + verkkotyöskentelyä

TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät  5 op,  maanantaisin klo 16.30-19 5.3.- 23.4.2018, opintoryhmä 21 tuntia + verkkotyöskentelyä

TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, syksy 2018, verkkokurssi + 1-2 opintoryhmäkokoontumista tarpeen mukaan

TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (verkkokurssi),syksy 2018, verkkokurssi + 1-2 opintoryhmäkokoontumista tarpeen mukaan harjoitustöiden esittelyyn.

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, kesä 2018

Tutu 1, 2, 4 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tarkemmat tiedot kustakin opintojaksosta löytyy “Opintokokonaisuuden alajaksot”- linkkien alta.

Opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet

Opintokokonaisuuden hinta on 495  €. Opintokokonaisuus maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Hinta sisältää Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 € (sisältää verkkomateriaalit ja verkko-opetukset).

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona.

  
HT Jari Kolehmainen ja DI Markus Pöllänen
Paikkoja vapaana
8.1.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
11.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.1.2018
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 495,00

Lue lisää