Venäjä

Venäjä V - Luemme ja keskustelemme venäjäksi - KKVE5

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

13.5–19.6.2019 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45
ja lisäksi yksi tapaaminen, josta sovitaan erikseen (esim. kulttuuriretki)

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), huone B3108

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat suorittaneet kurssin Venäjä IV / Venäjän kielen jatkokurssi II tai omaavat vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A2-B1). Opiskelija kykenee löytämään kuulemastaan ja lukemastaan merkityksellisiä seikkoja ja osaa kertoa tärkeimmän omin sanoin. Hän uskaltaa osallistua joskus spontaanistikin keskusteluihin tavanomaisista puheenaiheista.

Opintojakso on Tampereen yliopiston vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä V -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa luonnehtia tilanteita, tapahtumia, tekijöitä ja suhteita, ja kertoa yksityiskohtia, joilla on merkitystä selittäjinä tai perusteluina,
  • osaa havainnoida lukemaansa tai kuulemaansa ja hankkia sekä yhdistellä itsenäisesti yleistajuista tietoa eri lähteistä ja
  • osaa laatia lyhyehkön suullisen esityksen ja sen tueksi helposti ymmärrettäviä kirjallisia havaintoaineistoja, sekä vastata kuulijoiden tekemiin kysymyksiin.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija täydentää tietojaan venäjän kielen rakenteista ja sanastosta. Hän harjoittelee ryhmässä kuvaamista ja kertomista sekä mielipiteiden vaihtoa. Hän etsii ja yhdistelee tietoa aktiivisesti ja jakaa sitä muille osallistujille. Kurssin lopulla hän myös arvioi yhdessä aikaansaatua ja omaa oppimistaan kohdekielellä (venäjäksi).

Opetuskielenä on venäjä.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja portfolioarviointi. Portfolio voi sisältää suullisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu loppukokeen sijasta projektitehtävä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali, jota myös kurssin osallistujat tuovat ja tuottavat yhteiseen tarkasteluun. Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.4.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Valeria Seraya-Rautaneva
Paikkoja vapaana
13.5.2019 - 26.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
21.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.5.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää