Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Opetushallinnon kurssi

Tämä kurssi on päättynyt

Kurssi

Aika: ma–to 1.–4.6.2020 klo 15.00–19.00

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Laajuus: 20 oppituntia (à 45 min.)

Kurssi toteutetaan verkon välityksellä. Osallistujalla tulee olla käytössään toimiva nettiyhteys ja mikrofoni.

Luentoja ei tallenneta.

Kuulustelut

Opetushallinnon kuulustelut Tampereen kesäyliopistossa 2020:

ti 14.1. klo 16.30–20.30
ti 11.2. klo 16.30–20.30
ti 10.3. klo 16.30–20.30
ti 7.4. klo 16.30–20.30 - tenttitilaisuus peruttu koronavirusepidemian vuoksi
ti 12.5. klo 16.30–20.30 - tenttitilaisuus peruttu koronavirusepidemian vuoksi
ti 23.6. klo 16.30–20.30
ti 21.7. klo 16.00–20.00
ti 18.8. klo 16.30–20.30
ti 8.9. klo 16.30–20.30
ti 6.10. klo 16.30–20.30
ti 10.11. klo 16.30–20.30
ti. 1.12. klo 16.30–20.30

Kuulustelut järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Tenttisali ilmoitetaan tenttikalenterissa.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu opetushallinnon tutkintoon valmistautuville. Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen, rehtorilta edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tavoitteet

Opetushallinnon tutkinto ja kuulustelut
Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tutkinnon sisältö

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Uusittu, 1.8.2018 voimaan tulleisiin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet (8 opintopistettä)

1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit (7 opintopistettä)

4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Jos henkilö on suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, myös tutkinnon jälkimmäinen osa on suoritettava näiden määräysten mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 31.7.2020.

Suoritustapa

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).

Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos A- tai B-osasta suoritetaan vain osa, on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia.

Vuoden 2015 vaatimusten mukaisesti suoritettaessa A-osa on yksi kokonaisuus ja tenttiaikaa on enintään 3 tuntia (koskee niitä, jotka ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen ennen 1.8.2018).

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun, mutta ei yhteydenpitoon toiseen henkilöön. Jos tenttijä haluaa käyttää mahdollisuutta tiedonhakuun internetistä, hänen tulee itse huolehtia internet-yhteyden toimimisesta laitteessaan (yliopiston tenttisaleissa ei ole avointa vierailijaverkkoa).

Tenttikysymykset ovat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan salassa pidettäviä. Salassapidon rikkominen on rangaistava teko.

Tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista. Tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa, mikäli siihen on erityinen peruste.

Tutkintosuorituksia vastaanottavat ja arvioivat Opetushallituksen tehtävään nimeämät virkamiehet. Yhteyshenkilönä Opetushallituksessa toimii Susanna Hörkkö (Susanna.Horkko@oph.fi).

Oppimateriaali

Kurssilla käytetään kouluttajan valmistamaa materiaalia, joka jaetaan osallistujille sähköisesti Moodle-oppimisympäristön kautta.
 

Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen Internet-sivuilla http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/opetushallinnon_tutkinto.

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta.

Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja Internetistä).

Ilmoittautuminen Opetushallinnon kurssille

Opetushallinnon kurssille ilmoittaudutaan tämän sivun kautta klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta, täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla kurssimaksu (175 euroa) verkkomaksuna.

Ilmoittautuminen kuulusteluihin

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää Opetushallituksen OTI-järjestelmän kautta. Tutkintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos henkilö on estynyt osallistumaan tenttiin ja toimittaa Opetushallitukseen lääkärintodistuksen esteestä, maksun voi saada hyväksi luetuksi toiseen tenttitilaisuuteen.

Huom.! Ennen toukokuuta 2019 tutkinnon suorittamisen aloittaneet ilmoittautuvat kuulusteluihin Tampereen kesäyliopistoon sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Opetushallitus laskuttaa tutkintomaksun jälkikäteen. Tentittävät teokset -kohdassa tulee mainita, suorittaako tutkintoa vanhojen (2015) vai uusien (2018) vaatimusten mukaisesti.

Kuulustelu- ja tutkintomaksut

Opetushallitus perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksun 256 euroa (kattaa kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuunottamatta). Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87 euron maksu.

Suoritustiedot ja todistus

Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköisesti. Tutkintotodistus muodostetaan järjestelmässä ja tulostetaan sieltä. Ennen toukokuuta 2019 tutkinnon suorittamisen aloittaneille Opetushallitus ilmoittaa kuulustelujen tuloksista sähköpostitse.

Lisätiedot

Marja Hoivala, marja.hoivala@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 03 223 8433

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

Kurssista sanottua:
"Tampereen kesäyliopiston kurssi oli hyvä kokemus. Osallistuin ensimmäistä kertaa tällaiseen opetukseen, ja aion hyödyntää toistekin hienoa mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen."
"Hyvä kurssi. Luennoitsija oli hyvin perehtynyt ja selkeä."
"Kurssista saa enemmän irti, mikäli on etukäteen ehtinyt tutustua tenttimateriaaliin."

Opettaja

Jorma Suonio

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2020 - 4.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.9.2019

Ilmoittautuminen päättyy

31.5.2020

Kurssimaksu

175€