Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Valtiosääntöoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella
perjantaina 13.3. ja lauantaina 14.3.2020 sekä
perjantaina 20.3. ja lauantaina 21.3.2020 - verkossa 
pe klo 17-20 ja la klo 9-15

Tampereen yliopiston päärakennus, ls. A08 (pääaulasta portaat alas ja oikealle), os. Kalevantie 4, Tampere

Jälkimmäisen viikonlopun opetus toteutetaan koronavirusepidemian vuoksi verkkovälitteisenä. Opiskelijoille tiedotetaan asiasta Moodlessa sekä sähköpostitse.

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Opintojakson voi suorittaa myös verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö

  •     Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
  •     Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
  •     Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
  •     Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
  •     Lainsäädäntövalta
  •     Hallitusvalta
  •     Tuomiovallan käytön perusteet
  •     Laillisuusvalvonta
  •     Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
  •     EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Suoritustapa

Luennot 20 oppituntia (à 45 min.)

Suoritusvaihtoehto 1: Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus) JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi. Aineistotehtävä tulee palauttaa ennen sitä tenttiä, jossa haluaa käyttää sen hyväkseen. Tehtävä suoritetaan vain yhden kerran, eli kun se on tehty ja palautettu, se on voimassa uusintatentissäkin.

Suoritusvaihtoehto 2: Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävän), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Kirjallisuus:

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:

Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372. e-kirja.
Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17). e-kirja.

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit (e-aineisto):
Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.
Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.
Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.
Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049
Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut - Lakimies 2005, s. 1050-1064.

Kuulustelut

Luento- ja kirjatentti ma 20.4.2020 klo 18–21 Moodlessa
1. uusinta ke 3.6.2020 klo 18–21 Moodlessa
2. uusinta ke 12.8.2020 klo 18–21 Moodlessa

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, se avautuu Moodlessa tenttiajankohtana. 

Vastaavuus

Opintojakso  on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten  mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen  oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 195 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 175 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 195 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTK Juhani Kortteinen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.3.2020 - 10.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

3.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

17.3.2020

Kurssimaksu

195€