Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE129 Kielitietoinen koulutus

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetus Tampereella 29.–30.11.2019 pe klo 17–20 ja la klo 9–15

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo, sali A08

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin. Jaksolla tarkastellaan äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitystä oppimisessa sekä pohditaan, miten näitä voidaan tukea monikielitietoisella pedagogiikalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää monikielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
 • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
 • tiedostaa äidinkielen ja kielellisen identiteetin merkityksen oppimisessa
 • osaa hyödyntää joustavaa monikielisyyttä ja opetusryhmän kielivarantoa opetuksessa sekä tukea kielitietoisuuden kehittymistä
 • tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
 • osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten pedagogiseen kehittämistyöhön.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus 10 tuntia (pakollinen)  ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Aalto, Eija & Kauppinen, Merja 2011: Tavoitteena monikielisyyttä tukeva äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. – E. Lehtinen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2011/3, 6–21. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4453/4204.
 • Cummins, Jim 2006: Identity texts: The imaginative construction of self through multiliteracies pedagogy. – O. García, T. Skutnabb-Kangas & M. E. Torres-Guzmán (toim.), Imagining multilingual schools: Languages in education and globalization, 51–68. Clevedon: Multilingual Matters. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29 (1), 1–14. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4789/4487.
 • García, Ofelia & Kleyn, Tatyana 2016: Translanguaging theory in education – O. García & T. Kleyn (toim.), Translanguaging with multilingual students: learning from classroom moments, 9–33. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. – T. Martikainen, P. Saukkonen ja M. Säävälä (toim.), Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta,163–183. Helsinki: Gaudeamus.
 • Suni, Minna & Latomaa, Sirkku 2012: Dealing with increasing linguistic diversity in schools: The Finnish example. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality, 67–95. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Svalberg, Agneta 2016: Language Awareness research: Where we are now. Language Awareness 25 (1–2), 4–16. Saatavilla e-lehtenä JY:n kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.


2. Valinnainen kirjallisuus, josta valitaan vähintään yksi artikkeli:

 • Latomaa, Sirkku 2013: Monikielisempi Suomi. Kirjallisuus kielitietoisuuden edistäjänä. – A. Rastas (toim.), Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa,117–149. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Lehtonen, Heini 2009: Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. – J. Kalliokoski, L. Kotilainen & P. Pahta (toim.), Kielet kohtaavat. Tietolipas 227, 161–190. Helsinki: SKS.
 • Lehtonen, Heini 2016: What’s Up Helsinki? Linguistic Diversity Among Suburban Adolescents. – R. Toivanen & J. Saarikivi (toim.), Linguistic genocide or superdiversity? New and old language diversities, 65–90. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters.
 • Tarnanen, Mirja & Pöyhönen, Sari 2011: Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja työllistymisen mahdollisuudet. Puhe ja Kieli 31 (4), 139–152. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4750/4468.
 • Voipio-Huovinen, Sanna & Martin, Maisa 2012: Problematic plurilingualism. Teacher’s view. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality, 96–118. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Laura Eilola

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

29.11.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

17.11.2019

Kurssimaksu

145€