Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, 25 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 2700 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 200 €. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa erässä (lokakuussa 2020 ja helmikuussa 2021). Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.10.2020. Ilmoittautuminen on sitova!

Kuvaus

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia. Lähetteiden määrä lasten- ja nuortenpsykiatrisiin yksiköihin on kasvanut voimakkaasti. Resurssien ja terapeuttisen osaamisen riittämättömyys vaikeuttaa varhaisen hoidon toteuttamista, mikä tuottaa ahdinkoa lapsille ja nuorille itselleen sekä heidän perheilleen. Ahdinko välittyy myös lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta ja hyödyllisintä olisi, että tukea psyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten perheet prosessiin mukaan ottaen. Tätä osaamista tarvitaan kaikkialla siellä, missä arjen tasolla kohdataan lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita. Tässä ajattelussa tuki ei rajoitu vain lapseen tai nuoreen, vaan myös kuormittuvia aikuisia tuetaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus on kehitetty vastaamaan sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta ajankohtaiseen, terapeuttisen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Terapeuttinen osaaminen nähdään tässä ensisijaisesti kykynä ymmärtää sisäistä maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapsen kuin aikuistenkin suhteen. Lapsen kohtaaminen on tärkeä osa-alue, mutta tässä koulutuksessa paneudutaan erityisesti yhteisöllisen näkökulman hyödyntämiseen, jota koulutettava ohjaaja osaamisellaan tulee jatkossa koordinoimaan.


Lisätietoa osoitteesta:https://mailchi.mp/terapeuttinenohjaaja/koulutus


Aikatalu

Koulutuksen lähiopetuspäivät:

30.-31.10.2020

11.-12.12.

29.-30.1.

5.-6.3.2021

16.-17.4.2021

14.-15.5.2021

Koulutus sisältää yhteensä 12 lähipäivää.

Opetus toteutetaan Tampereella aina perjantaisin klo 9-15 ja lauantaisin klo 8.30-14.30. Lisäksi perjantaisin työnohjausta klo 15.15-16.45. Ryhmä jaetaan työnohjaukseen puoliksi ja kaikki opiskelijat saavat kolme työnohjauskertaa.  Koulutus pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa. Tarkemmat saapumisohjeet lähetetään ennen koulutuksen alkua sähköpostitse.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Koulutus täydentää myös neuropsykiatrisen valmentajan osaamista lapsen ja nuoren tunne-elämän haasteiden kohtaamisessa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Tämä tarkoittaa lapsen olemukseen ja tunteisiin tutustumista, diagnostisen intressin sijaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan  tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Sisältö

Koulutuksen viitekehys perustuu psykodynaamiseen näkemykseen, jossa lapsen ja nuoren varhaisemmat ja tämänhetkiset tunnekokemukset ovat merkityksellisiä. Vaikeuksien syyt nähdään yleisimmin psyykkisinä sekä akuutteina ympäristöstä johtuvina tekijöinä.

Sisältöalueina mm:

 • Nykyajan paineet lapsen, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta;
 • Oppimiskäsitys joka mukailee tunne-elämän ja psykodynaamisen näkökulman ulottuvuuksia;
 • Keskeisiä psykologisia käsitteitä ja perusperiaatteita;
 • Kuntoutuksen ja avuntuottamisen perusperiaatteita ja toiminnallinen etenemisjärjestys;
 • Psyykkinen kokemusmaailma, itsetunto (self) ja toimiva organisoiva puoli minuutta (ego);
 • Lapsen syvän kohtaamisen vuorovaikutusdynamiikka, työntekijän omat vastatunteet ja herkkyys huomioiden;
 • Vanhempien kohtaaminen, dynamiikka ja perusperiaatteet;
 • Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys psykoterapeuttisen ohjaajan keskeisenä toimintatapana, siitä konsultoiva, apua tuottava työ alkaa.

Keinoja toiminnallisia perusperiaatteita;

 • Yhteisöllisyys ja verkostot;
 • Työntekijän oma ahdistus ja ’sokeat pilkut’, provosoitumisalttius ja vaara olla osa lapsen/nuoren problematiikkaa jopa sitä lisäten, itse ttä tiedostamatta;
 • Psyykkinen oivalluskyky itsestä ja muista ja sen edistäminen;
 • Miten tässä kaikessa kehittyä, miten ottaa oma psyyke työn alle tässä vaativassa ammattiroolissa kehittyäkseen;
 • Psykoterapeuttisen työnohjauksen syvä merkitys ja miten sitä oikeasti ja syvällisesti ymmärtää ja ottaa vakaaksi tavoitteekseen.

Kouluttaja

Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaavana toimii psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen

Suoritustapa

Koulutukseen kuuluu kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa sekä itsenäistä työskentelyä.

Lähiopetus:
Lähiopetuksen keskeisenä tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja liittää uutta tietoa aikaisempaan ja rakentaa tiedoista uuden sisäisen toimintamallin. Sisäistämisprosessin tueksi jokaisen teorialuennon (2 luentoa / pv) jälkeen on ryhmämuotoista, ohjattua työskentelyä ryhmissä. Lisäksi perjantai-iltaisin on mahdollisuus työnohjaukseen.

Itsenäinen työskentely:
• omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely
• henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• kehittämistehtävän tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä
• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
• vertaisryhmätyöskentely
• kehittymispäiväkirja -työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen


Koulutuksesta sanottua

Koulutus pilotoitiin Tampereen kesäyliopistossa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Koulutuksen keskiarvo oli 4,8/5

 1. Koulutuksen teoriasisältö oli todella laaja ja ammattitaidolla koottu ja esitetty. Kouluttaja todella osaa opettaa ja on huippuammattilainen, joka hallitsee alansa ja tietää mistä puhuu.
 2. Yhteiskunnallisesti ja ammatillisesti todella ajankohtainen koulutus, jolla laaja-alinen vaikutusmahdollisuus erilaisista ammattirooleista käsin.Teoria-anti oli todella laaja ja sen syvempi ymmärrys jäsentyy käytännön asiakastyössä etenkin, jos itse on halu  kehittää omassa työssä erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten sekä heidän lähiaikaikuisten auttamiseksi.
 3. Runsaat esimerkit olivat hyviä ja valaisevia.


Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

30.10.2020 - 15.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

18.12.2019

Ilmoittautuminen päättyy

21.10.2020

Kurssimaksu

2700€