Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja 15 op

Tämä kurssi on päättynyt

Aikataulu

Pe-La klo 9.00-16.00 alla olevina ajankohtina:

Pe-la 13.-14.11.2020

Pe-la 15.-16.1.2021

Pe-la 12.-13.2.2021

Pe 26.3.2021 (hiljainen retriitti-päivä siirtyy huhtikuulle)

La 24.4. etäpäivä

Pe 4.6. lähipäivä, jos mahdollista
La 5.6 Retriittipäivä, lähipäivä jos mahdollista

Mindfulness-ohjaajakoulutus 15 op tarjoaa sinulle:

- Val­miu­det oh­ja­ta mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia yk­si­löil­le ja ryh­mil­le

- Par­hai­den mind­ful­ness-käy­tän­tö­jen pe­rus­teet

- Ajan­ta­sai­set tie­dot mind­ful­ness-har­joi­tus­ten tut­ki­tuis­ta vai­ku­tuk­sis­ta

- Run­saan va­li­koi­man eri­lai­sia kir­jallisia ja kuun­nel­ta­via mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia

- Avai­met mind­ful­ness-tai­to­jen so­vel­ta­mi­seen esi­mer­kik­si val­men­ta­jan, co­ac­hin, työn­oh­jaa­jan, hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­jän, työ­hy­vin­voin­nin am­mat­ti­lai­sen, esi­mie­hen, joh­ta­jan tai kou­lut­ta­jan työs­sä

- Van­kan poh­jan omia ta­voit­tei­ta, vii­sai­ta va­lin­to­ja ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vaan sään­nöl­li­seen mind­ful­ness-har­joit­te­luun

  • Sisältökuvaus

  • Koulutus järjestetään lähiopetuksena riittävän väljässä tilassa. Osallistujat pesevät ja desinfioivat kätensä tilaan tullessaan ja halutessaan käyttävät kasvomaskia. Jos osallistuja sairastuu, koulutukseen voi osallistua verkon välityksellä. 

  • Käsiteltäviä aiheita:

- mind­ful­nes­sin juu­ret ja har­joit­tei­den pe­rus­teet

- oma mind­ful­ness-har­joit­te­lu ja sen ref­lek­toin­ti (op­pi­mis­päi­vä­kir­ja)

- mind­ful­ness-har­joi­tus­ten oh­jaa­mi­nen yk­si­löil­le ja ryh­mil­le

- läs­nä­olon ko­ke­mus, keho­tie­toi­suus ja ais­ti­muk­set

- huo­mi­on tie­toi­nen suun­taa­mi­nen, kes­kit­ty­mis­kyky

- au­to­maat­ti­set re­ak­ti­ot, tun­nis­ta­mi­nen ja vii­väs­tä­mi­nen

- re­ak­tii­vi­suu­s - pro­ak­tii­vi­suu­s

- ko­ke­mus­ti­lat, tun­nis­ta­mi­nen ja vai­kut­ta­mi­nen

- näkö­kul­mat, luo­vuus ja on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot

- tun­ne­tai­dot, tun­nis­ta­mi­nen, elin­kaa­ri, mer­ki­tyk­set, tun­ne­äly

- mind­ful­ness ja itse­tun­te­mus

- mind­ful­ness ja ih­mis­suh­teet

- mind­ful­ness työ­e­lä­mäs­sä

- mie­len toi­min­ta – ai­vot

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Osallistumismaksu

Varausmaksu 200 € (sisältyy kokonaishintaan) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai laskutetaan työnantajalta.

Osallistumismaksu on yhteensä 1950 € ja se maksetaan kahdessa erässä (syyskauden maksu, kevätkauden maksu).

Tutustu perumisehtoihin tästä.

Koulutukseen voidaan ottaa 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle koulutus sopii?

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää omia mind­ful­ness-tai­to­jaan ja op­pia käyt­tä­mään mind­ful­ness-poh­jai­sia me­ne­tel­miä työs­sään yk­si­löi­den ja/tai ryh­mien oh­jaa­mi­ses­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta vaa­di­taan vä­hin­tään mind­ful­ness-pe­rus­kurs­sia vas­taa­vaa osaa­mis­ta (kurs­sil­la tai itse opis­kel­len han­kit­tu) sekä omaa ko­ke­mus­ta mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­ses­ta. 

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Edeltävät opinnot

Vähintään Mindfulness -peruskurssia vastaava osaaminen (kurssilla tai itse opiskellen hankittu) sekä oma kokemus mindfulnessin harjoittamisesta.

Suoritustapa

Opetusta 10 päi­vää (si­säl­tää hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin) ja lisäksi seitsemän noin joka kolmas viikko kuukauden vä­lein pi­det­tä­vää 30-45 mi­nuu­tin mit­tais­ta we­bin­aa­ria. We­bi­naa­reis­sa teh­dään mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia ja nii­den ajan­koh­dat so­vi­taan yh­des­sä ryh­män kans­sa (verk­ko­ta­paa­mi­siin voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la). 

Työ­me­ne­tel­mi­nä lu­en­not, ryh­mä­työt ja oh­jaus­har­joi­tuk­set, omien har­joi­tus­ten ref­lek­toin­ti ryh­mäs­sä sekä mind­ful­ness-kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­nen ja kah­des­ta va­lin­nai­ses­ta mind­ful­ness-kir­jas­ta teh­tä­vä re­fe­raat­ti sekä välitehtävät.
Opin­nois­sa käy­te­tään Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

Lop­pu­työ, jon­ka ai­hee­na on mind­ful­ness-oh­jaa­ja­tai­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, oh­jaa­jak­si kas­vun ku­vaus tai muu yh­des­sä so­vit­ta­va mind­ful­ness-aihe. Lop­pu­työn voi teh­dä luo­vas­ti omal­la ta­val­laan.  Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään opet­ta­jan ja­ka­maa ma­te­ri­aa­lia.

Kouluttajat

Ritva Liisanantti, Mindfulness-ohjaajien kouluttaja, Master Coach, työhyvinvointivalmentaja

Koulutuksesta aiemmin saatua palautetta:

"Kiitos ihanasta koulutuskokonaisuudesta, kouluttajasta ja puitteista."

"Toimiva koulutuskokonaisuus!"

"Kiitos hyvästä paketista! Kouluttaja oli tosi hyvä!"

"Kiitos laaja-alaisesta koulutuksesta!"

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opettaja

Ritva Liisanantti

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.11.2020 - 5.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

24.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

9.11.2020

Kurssimaksu

1950€