Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Itsenäinen tehtävä, jonka voi suorittaa oman aikataulun mukaan.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kolmeen eri tyyppiseen suomi toisena kielenä -opetuksen kohteeseen, seuraa ja havainnoi näissä opetusta (ja mahdollisesti itse opettaa) sekä kirjoittaa havaintojen ja muun lähdemateriaalin pohjalta raportin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee eri oppilaitosten suomi toisena kielenä -pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
 • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
 • osaa seurata opetussuunnitelman toteutumista käytännön opetustyössä
 • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
 • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautteen antamisen käytänteitä
 • osaa tarkastella pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit)
 • osaa arvioida kriittisesti omia ennakkokäsityksiään erilaisista koulutusjärjestelyistä.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Kolmen erityyppisen kohteen seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

1. Näkökulmia opetuksen seuraamiseen:

 • Mustaparta, Anna-Kaisa (toim.) 2015: Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Pirinen, Tuula (toim.) 2015: Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 17: 2015. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).


2. Eri koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteet:

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saataville verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet 2018. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle STKE105 ilmoittauduttaessa opintomaksu (110 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.9.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

30.5.2020

Kurssimaksu

110€