Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Estetiikka (3 op) -UKUV0931 - kevät 2019

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2018 - kevät/syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2019.

Tavoite            

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta

- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

Sisältö              

Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

Vaadittavat suoritukset         

Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja (3 op).

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi          

5-1/hylätty

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

10.4.2019 - 6.6.2019

Kurssimaksu

0€