Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

35.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opinnot alkavat 20.9.2019. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2021.

Kohderyhmä

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnot. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

S2-aineopinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät ja syventävät eri koulutusasteilla opettavien ja työskentelevien S2-alan osaamista.

Tavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä.

Opinnot suoritettuaan opiskelija
•    osaa tarkastella ja analysoida suomen kieltä ja sen käyttöä oppimisen näkökulmasta
•    osaa soveltaa tietoaan suomen kielen rakenteesta ja käytöstä opetustilanteisiin
•    tiedostaa kieli- ja oppimiskäsitysten merkityksen käytännön opetustyössä ja alan pedagogisessa kehittämisessä
•    osaa arvioida S2-oppijoiden kielitaitoa monipuolisesti ja tuntee arvioinnin menetelmiä ja kehityssuuntia
•    tuntee erilaisia S2-oppimistilanteita ja -tapoja sekä S2-alan aseman eri oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa
•    tuntee erilaisia oppimisympäristöjä ja osaa ohjata niiden hyödyntämiseen
•    tuntee S2-alan tutkimusta ja toisen kielen oppimisen teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Aineopinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelutapoina ovat mm. luennot, oppimistehtävät ja harjoitukset. Opinnoissa painottuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Lähiopetusta on yhteensä 60 tuntia ja sitä järjestetään kesäaikana arkipäivisin sekä talvikaudella perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Opinnoissa on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 770 €. Opintomaksun voi maksaa kerralla verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai se voidaan laskuttaa  kahdessa erässä: 1. erä (400 euroa) opintojen alkaessa ja toinen erä (370 euroa) vuoden 2020 alussa. Voit ohittaa verkkomaksun antamalla ilmoittautumislomakkeella (kohdassa Yrityslaskutus) laskutustiedot: joko oman osoitteesi tai esim. työnantajan osoitteen. Jos maksajana ei ole yritys, voi Y-tunnuksen paikalle syöttää henkilötunnuksen. Kirjoita viesti-kenttään pyyntö laskutuksesta. Lomakkeen lähettämisen jälkeen järjestelmä ohjaa verkkomaksusivulle, mutta voit sulkea sen. Ilmoittautumisesi välittyy siitä huolimatta kesäyliopistoon.

Jos lasku tulee jakaa kahdelle eri maksajalle (esim. osallistuja itse ja työnantaja), ota yhteyttä kesäyliopistoon. Laskutuslisä 5 euroa/lasku.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojaksojen hinta on 145 €, paitsi opintojakso STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 110 €. Kun ilmoittaudutaan yksittäisille opintojaksoille, koko opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Myös yksittäisten opintojaksojen edeltävinä opintoina vaaditaan vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Opintojen ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijoille lähetetään ohjeet Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston sähköistä ilmoittautumista varten. Avoimen yliopiston ilmoittautumisen jälkeen opiskelijalla on käytössään Korppi-järjestelmä, johon mm. opintosuoritukset tallennetaan.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.9.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

31.10.2019

Kurssimaksu

770€