Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE103 Kielitaidon arviointi

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkko-opetus 2.–3.6.2020 ti ja ke klo 10–15

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään hyvän kielitaidon arvioinnin periaatteisiin ja arviointiin kielenoppimisen tukena. Arviointia tarkastellaan ennen kaikkea osana oppimisprosessia. Jaksolla tutustutaan arviointimateriaaleihin ja -käytänteisiin sekä eri kielitaidon osa-alueiden arviointiin. Näitä tarkastellaan suhteessa arvioinnin erilaisiin tarkoituksiin, kieli- ja kielitaitokäsityksiin sekä eri kouluasteiden opetussuunnitelman perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet
 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja ja tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet
 • ymmärtää kielitaitokäsityksen, opetuksen ja arvioinnin väliset yhteydet
 • ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet
 • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään
 • osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
 • tuntee opetussuunnitelman perusteet arviointia ohjaavana dokumenttina ja osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään
 • tiedostaa kielitaidon arvioinnin kielipoliittiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus 10 tuntia ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Ahola, Sari 2012: Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta. Soveltavan kielitieteen lisensiaatintyö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).
 • Brown, Annie 2013: Uses of language assessments. – C. A. Chapelle (toim.), The Encyclopedia of Applied Linguistics s.5979–5985. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).
 • Harlen, Wynne 2012: The role of assessment in developing motivation for learning. – J. Gardner (toim.): Assessment and learning s. 171–184. London: SAGE Publications Ltd. Saatavana e-kirjana (linkki Kopassa).
 • Hayward, Louise 2012: Assessment and learning: The learner’s perspective. ­– J. Gardner (toim.): Assessment and learning. London: SAGE Publications Ltd, 125–139. Saatavana e-kirjana (linkki Kopassa).
 • Huhta, Ari 2003: Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona. – A. Airola (toim.), Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta s. 20–37. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
 • Kielitaidon tasojen kuvausasteikko (linkki Kopassa).
 • Kehittyvän kielitaidon asteikko, suomi ja ruotsi toisena kielenä (OPS 2016 tukimateriaali) (linkki Kopassa).
 • Poehner, Matthew E. & Infante, Paolo 2016: Dynamic Assessment in the language classroom. – D. Tsagari & J. Banerjee (toim.), Handbook of Second Language Assessment, s. 275–290. Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

2. Valinnainen kirjallisuus oman kiinnostuksen mukaan

 • Tani, Hanna & Nissilä, Leena (toim.) 2010: Tasolta toiselle – opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari & Luoma, Sari 2000: Mistä arviointi viestii? Vieraan kielen taitojen arviointi lukiossa. – H.-P. Lappalainen (toim.), Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin s. 54–67. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, Mirja, Huhta, Ari & Pohjala, Kalevi 2007: Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. – S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti s. 381–412. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavana verkossa (linkki Kopassa).

3. Soveltuvin osin (arviointi- ja suomi toisena kielenä -osuudet) eri kouluasteiden opetusuunnitelman perusteet

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet 2018. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Marja Seilonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.6.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

18.5.2020

Kurssimaksu

145€