Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetus Tampereella 31.1.–1.2.2020 pe klo 17–20 ja la klo 9–15

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto

pe 31.1. Linna -rakennus (Kalevantie 5), ls K108

la 1.2.Päätalo (Kalevantie 4), ls A07

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista. Jaksolla analysoidaan ja harjoitellaan laatimaan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille oppijoille soveltuvia oppimateriaaleja. Kielenoppimista lähestytään monikielitietoisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista
 • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
 • osaa laatia kielenoppimisen oppimateriaaleja
 • kykenee arvioimaan tuottamiensa oppimateriaalien soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille
 • osaa tarkastella kielenoppimista erilaisissa monimuotoisissa ja monikielisissä oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin
 • ymmärtää kielenoppimisen sosiokulttuurista kontekstia.

Edeltävät opinnot

Opintojakson STKE112 edeltävänä suorituksena pitää olla suoritettuna opintojakso STKE111 Suomi opittavana kielenä.

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus (pakollinen) 10 tuntia ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

 • Aalto, Eija, Tukia, Kaisa, Taalas, Peppi & Mustonen, Sanna 2009: suomi2. Minä ja media, opettajan opas s. 23–29 (luku III) ja 30–54 (luku IV). Helsinki: Otava.
 • Dufva, Hannele, Aro, Mari & Suni, Minna 2014: Language learning as appropriation: how linguistic resources are recycled and regenerated. – Lintunen, P., M. S. Peltola & M.-L. Varila (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2014 / n:o 6, s. 20–31. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • García, Ofelia, Johnson, Susana & Seltzer, Kate 2017: The Translanguaging classroom. Leveraging student bilingualism for learning. Philadelphia: Caslon.
 • Gibbons, Pauline 2014: Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching ESL children in the Mainstream Classroom. Portsmouth NH: Heinemann.
 • Lantolf, James P. & Poehner, Matthew E. 2014. Sociocultural theory and the pedagogical imperative in L2-education: Vygotskian praxis and the reseach/practise divide, s. 1–55 (luvut 1–3). New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Lappalainen, Yrjö, Poikolainen, Mari & Trapp, Heli (toim.) 2015: Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 6. Turun yliopiston Brahea-keskus. (Soveltuvin osin.) Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lehtonen, Tuija 2013: Tuen muodot ja oppimisen mahdollisuudet suomen kielen verkkokurssilla. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, s. 163–186. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Virtanen, Aija 2017: Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työjarjoitteluissa. Jyväskylä Studies in Humanities 311. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos, s. 32–41 (luku 2). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).


Tueksi:

 • Aalto, Eija & Mustonen, Sanna 2016: Merkityksellisiä tekoja opettajaopinnoissa. Sutina 3/2016, s. 6–11.
 • Hakulinen, Auli & al. 2004: Iso suomen kielioppi (soveltuvin osin). Helsinki: SKS. Saatavilla verkossa: Ison suomen kieliopin verkkoversio VISK (linkki Kopassa).
 • White, Leila 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Marja Seilonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

31.1.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2020

Kurssimaksu

145€