Avoin yliopisto-opetusPsykologia

Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia PSYP140 (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt
Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi?
Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitsemme arjen haasteisiin yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Psykologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Opintoryhmätapaamiset Tampereella tiistaisin:
14.1.2020 klo 17.00–19.30
21.1.2020 klo 17.00–19.30
4.2.2020 klo 17.00–19.30
11.2.2020 klo 17.00–19.30
18.2.2020 klo 17.00–19.30
3.3.2020 klo 17.00–19.30
10.3.2020 klo 17.00–19.30

Tampereen yliopiston PinniB-rakennuksen luentosalissa B3111 (3. kerros), os. Kanslerinrinne 1, Tampere.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta ja mielenterveydestä kiinnostuneille. Erityisesti niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologia soveltuu sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Kliininen psykologia I -opintojakso soveltuu myös lukio-opiskelijoille sekä välivuotta viettäville, jotka voivat kurssilla tutustua psykologian yliopisto-opintoihin sekä mm. mielenterveyden peruskäsitteisiin ja psykologin asiantuntijuuteen ja sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Sisältö

Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia -kurssilla perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, psykologin toimintaan ja orientaatioperustaan terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 21 tuntia (à 45 min.) sekä tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kurssiin kuuluu tallenneluentoja sekä erilaisia tehtäviä. Opintosuoritus muodostuu kahdesta pääkokonaisuudesta: esitelmästä ja Moodle-tentistä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Nolen-Hoeksema S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai Smith E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. Luvut 14–16, (e-kirja)

Lönnqvist  J., Heikkinen M., Henrikson M., Marttunen M. & Partonen T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim. 2007 painos: luvut 1–4, 17, 27–28, 30 ja 33. 2013 painos: luvut 1, 3–4, 23, 26–27, 29 ja 31.

Kumpulainen K., Aronen E., Ebeling H., Laukkanen E., Marttunen M., Puura K. & Sourander A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat I (s. 20–112), II (s. 116–191) ja IV (s. 428–481).

Seikkula J. & Arnkil T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. Vuoden 2009 painos verkkojulkaisuna: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79883/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf.pdf?sequence=1

Poijula S. (2007). Lapsi ja kriisi: Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.

Kuulustelut

27.1., 18.2., 10.3., 7.4., 12.5. ja 9.6.2020. Tentti suoritetaan Moodle-verkkoympäristössä ja ohjeistukset tenttiin löytyvät Moodlesta. Tenttin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opintovaatimusten mukainen psykologian perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.12.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään opintojakso Kehityspsykologia I PSYP110 (5 op) 24.9.–19.11.2019.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Sanna Hirvi, puh 050 303 1178, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Marjo Tavast

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.1.2020 - 10.3.2020

Ilmoittautuminen alkaa

1.7.2019

Ilmoittautuminen päättyy

4.2.2020

Kurssimaksu

125€