Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja, 20 op

Koulutuksen aloitus siirtyy syksylle 2021, uudet aloituspäivät ovat 27.-28.9.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2900 €. Opintoihin hyväksymisen jälkeen laskutetaan 300 €:n varausmaksu. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä (2x1300€).


Haku

Koulutukseen haetaan täyttämällä oheinen hakukomake: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jbjYP4awrU2XDdM8tksGY-IfSgnlippMj1PRypIZa0dUOEhUNlhCR1RYVTg1R1FFTk5WNUQ5R1pWMi4u

Opiskelijavalinnat tekee koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä.


Kohderyhmä

Henkilöt,  jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta  soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu  sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen,ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä  nuorten kanssa.

Laajuus ja aikataulu

Opintojen laajuus on 20 op,opinnot kestävät noin vuoden ja sisältävät 10 lähiopetuspäivää. Opintojen aloitus 27.-28.9.2021.


Koulutuspäivät:

Syksyn 2021 koulutuspäivät:

27.-28.9.

19.10.

9.11.

8.12.

Kevään 2022 koulutuspäivät

13.1. 

10.2.

10.3.

5.4.

12.5.

Noin klo 9-16.

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen  ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden  pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on  paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja  ohjaavassa työssä myönteisen tuloksellisesti.

Tavoitteena on  vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille.  Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja  voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. 


Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:
Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Nuorten päihdeongelmat
Itsetunto-ongelmat
Nuorten stressi, kriisit ja traumat
Itsetuhoisuus
Mindfulness/tietoisuustaidotpsykoterapiassa

Koulutuksen rakenne

Opetus  järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia,  kirjallisuuden  reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja  työnohjauksellisesta osuudesta. 

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö

Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10  sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 50h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja  ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun omanoppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Kouluttajat

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö:

Sirkku  Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen  lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
sirkku.ruutu@siria.fi.  

Pääkouluttaja:
• Katriina Lyttinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti


Muut kouluttajat:
• Maria Matilainen, Lasten ja nuorten psykoterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja, Erityisopettaja
• Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
• Johanna Perttilä, KM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja
• Anu Saari, KM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Opintopisteet

20

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

27.9.2021 - 12.5.2022

Kurssimaksu

2900€