Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus (5 op) LASK2054 - kevät 2021

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 130€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Luennot pidetään etäluentoina Zoomin kautta!

Tilintarkastuksen osuus (Tuukka Järvinen):

pe 15.1. klo 17-19.30 

la 16.1. klo 9-13.15 

to 21.1. klo 17-18.30 

pe 29.1. klo 17-20.30 

pe 5.2. klo 17-20.30 


la 13.2. klo 10-12 välitentti etänä Moodle ja Zoom.


Sisäisen tarkastuksen osuus (Elina Haapamäki):

la 20.2. klo 10-13.30 

la 27.2. klo 10-13.30 (Huom! päivän muutos)

la 6.3. klo 10-12 välitentti etänä Moodle ja Zoom

Opettaja

Tuukka Järvinen ja Elina Haapamäki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen roolin sekä osaa määritellä niiden tehtäväkenttien yhteneväisyydet ja erot. Opiskelija osaa soveltaa hyvä tilintarkastustapaa, kuvata tarkastustyön vaiheet sekä menetelmät ja osaa arvioida niiden merkityksen asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Opintojakso kehittää tilintarkastuksessa tarvittavaa ajattelutapaa. Opiskelija tutustuu data-analyysien soveltamisen periaatteisiin ja mahdollisuuksiin. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia valita tarkoituksenmukaisia tarkastusmenetelmiä sekä analysoida ja raportoida tarkastustyön tuloksia. Opiskelija osaa soveltaa sisäisen valvonnan viitekehyksiä ja ymmärtää sisäisen valvonnan roolin organisaation eri toiminnoissa. Opintojakso edistää opiskelijan vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssi tukee kansainvälisyyttä perehdyttämällä opiskelijan kansainvälisiin ISA-standardeihin.

Sisältö

Laskentatoimen aineopintojen opintojakso.

Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tavoitteet, hyvä tilintarkastustapa, keskeiset käsitteet ja keskeisimmät säännökset, riskiperustainen tilintarkastus, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. 

Suoritustapa

Välitentit (tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen luento-osuuksien jälkeen).

Oppimateriaali

1. Horsmanheimo, P. – Steiner M-L.: Tilintarkastus – asiakkaan opas. WSOYpro, 2017. 5.painos. (Vaasan yliopiston Finna -tietokannassa e-kirjana)
2. Holopainen, A. et al. Sisäinen tarkastus. Tietosanoma Oy, 2010.
3. Tomperi, S.: Tilintarkastus - Normeista käytäntöön.Edita Publishing Oy, 2018. 4. painos. (Vaasan yliopiston Finna-tietokannassa e-kirjana)
4. Ratsula, N.: Yrityksen sisäinen valvonta. Edita Publishing Oy, 2016. 2.painos
5. Luennoitsijan materiaalit
Oheismateriaali:
6. Johnstone, K. – Gramling, A. – Rittenberg, L.:Auditing - A Risk-Based Approach. Cengage, 11th edition.
7. Jokipii, A. (toim). Tutkimuskohteena sisäinen tarkastus ja valvonta. Opetusjulkaisuja, Vaasan yliopisto, 2008.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Tuukka Järvinen ja Elina Haapamäki

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

15.1.2021 - 6.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

24.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

13.1.2021

Kurssimaksu

130€