Avoin yliopisto-opetusPohjoismaiset kielet (ruotsi)

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op

Pohjoismaisten kielten perusopinnot (POAPVO, 25 op) tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ruotsin kieleen ja  pohjoismaiseen kulttuuriin. Opinnoissa painotetaan ruotsin kieltä viestintävälineenä sekä kielen yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä.

Oppiaine

Pohjoismaiset kielet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuskieli

Ruotsi

Kohderyhmä

Opinnot sopivat ruotsin kielestä ja  pohjoismaisesta kulttuurista kiinnostuneille, jotka tarvitsevat työssään  tai muussa elämässään vahvaa suullista ja kirjallista ruotsin kielen  viestintäosaamista ja kielen keskeisten rakenteiden hallintaa. Ne  soveltuvat esimerkiksi opettajille, liike-elämässä ja matkailualalla  toimiville, asiantuntijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ruotsin  kielen osaamista, sekä kielten opiskelijoiksi tähtääville.

Opinnot  järjestetään ruotsiksi ja opintoihin osallistuminen edellyttää aiemmin  hankittua hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (lukion  B-ruotsin oppimäärän hyvä hallinta).

Opintojen toteutus 

Opintoihin hakeville järjestetään lähtötasokoe Tampereella 14.5.2021 klo 16–18. Opintoihin hyväksymisen edellytyksenä on lähtötasokokeen läpäiseminen. Lähtötasokokeen tulokset ilmoitetaan 19.5. Opinnot alkavat 7.6.2021, mikäli kokeen läpäisseitä opiskelijoita on vaadittava minimimäärä.

Opinnot toteutetaan Tampereella kesän 2021, lukuvuoden 2021–2022 ja kesän 2022 aikana. Kesällä 2021 opetusta on 7.–24.6. päivittäin (ma–pe) ja se ajoittuu klo 10 ja 16 välille. Lukuvuoden 2021–2022 aikana järjestetään 3–4 viikonlopputapaamista, joista osa voi olla verkossa. Tapaamisten ajankohdista sovitaan kesäkuun lähiopetusjaksolla osallistujien toiveet huomioiden. Kesällä 2022 opetusta on noin kolmen viikon ajan kesäkuussa, samaan tapaan kuin kesällä 2021.

Opintokokonaisuus toteutetaan pääosin lähiopetuksena, mikäli se on koronatilanne huomioiden mahdollista. Tarvittaessa opinnot voidaan toteuttaa verkon välityksellä.

Opintoihin kuuluu mm. luentoja, pienryhmätyöskentelyä, projektitöitä, suullisia harjoituksia, kirjallisia tehtäviä, tenttejä ja työelämätaitoihin perehtymistä. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja palautetta sekä oppii antamaan vertaispalautetta.  

Opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen. Poissaoloja voi olla enintään kahdelta kerralta/opintojakso.

Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulisi olla käytössään kannettava tietokone.

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten perusopinnot suoritettuaan opiskelija  
•    osaa kommunikoida ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa viestintätilanteissa  
•    tuntee kieliopillista ja kielitieteellistä peruskäsitteistöä  
•    osaa analysoida ruotsin kielen rakennetta ja tuntee rakenteen analyysissa tarvittavia termejä  
•    osaa analysoida kielen avulla ilmaistavia merkityksiä ja kielenkäyttöä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa  
•    osaa lukea kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi ja analysoida sitä kielen ja kulttuurin näkökulmasta
•    osaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, toiminnastaan ja niiden seurauksista  
•    tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia tiimin jäsenenä  
•    osaa hyödyntää opinnoissaan tieto- ja viestintätekniikkaa, esim. tiedonhaun ja digitaalisten oppimisympäristöjen osalta  
•    ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen oman oppimisen kehittämisen kannalta  

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) viimeistään 10.5.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen hyväksytään vasta, kun hakija on suorittanut lähtötasokokeen hyväksytysti. Ilmoittautuminen on mahdollista vain opintokokonaisuuteen, erillisille alajaksoille ei voi ilmoittautua. Opiskelijapaikkoja on 9 -12 koronatilanteesta riippuen. 

Ilmoittautuminen on sitova. Jos se perutaan viimeistään 10.5.2021, peritään peruutusmaksuna 20 euron käsittelykulut. Jos lähtötasokokeen läpäissyt henkilö peruu osallistumisensa viimeistään 24.5.2021, peritään puolet opintokokonaisuuden hinnasta (430 €). Mikäli peruminen tapahtuu myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, opintomaksu peritään kokonaisuudessaan.

Opintokokonaisuuden hinta on 860 €. Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä: 1. erä, 560 €, ennen opintojen alkamista ja 2. erä, 300 €, keväällä 2022. Opintomaksun voi myös pyytää laskutettavaksi kerralla opintojen alkaessa. Jos lasku tulee jakaa kahdelle eri maksajalle (esim. osallistuja itse ja työnantaja), ota yhteyttä kesäyliopistoon.

Maksu sisältää Tampereen yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Useita opettajia

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.5.2021 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

12.5.2021

Kurssimaksu

860€