Avoin yliopisto-opetusPohjoismaiset kielet (ruotsi)

Kielioppi I POAP01 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op

Oppiaine

Pohjoismaiset kielet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto –  Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuskieli

Ruotsi

Ajankohta ja paikka

7.–24.6.2021

Opetus järjestetään klo 10 ja 16 välillä. Oppituntien tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

Tampere

Sisältö

Sanaluokat ja niiden morfologia; nominaali- ja verbilausekkeet sekä niiden morfosyntaksi; lauseenjäsenet; muoto- ja lauseopin keskeinen termistö, kielioppaat, digitaaliset oppimisympäristöt

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - hallitsee ruotsin kielen muoto- ja lauseopin keskeiset säännöt ja osaa soveltaa niitä käytännössä
  • - tunnistaa kieliopin vastaisia rakenteita, osaa selittää, miksi ne ovat virheellisiä ja
    - osaa korjata virheelliset rakenteet
  • - hallitsee ja osaa määritellä muoto- ja lauseopin keskeiset termit
  • - osaa hyödyntää keskeisiä oikeakielisyys- ja kielioppaita oman kielioppiosaamisen tukena
  • - pystyy kehittämään kielioppiosaamistaan itsenäisesti
  • - on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet niin, että hänellä on valmius osallistua opintojaksolle Kielioppi II.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Tero Tuohimaa

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.6.2021 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€