Avoin yliopisto-opetusPohjoismaiset kielet (ruotsi)

Kirjallinen viestintä I POAP02 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op

Oppiaine

Pohjoismaiset kielet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto –  Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuskieli

Ruotsi

Ajankohta ja paikka

Kesä 2022

Tampere

Sisältö

Kirjoitusharjoitukset, tekstilajit, kielenhuolto, sanasto, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • - tuntee akateemiset tekstilajit (tenttivastaus, oppimispäiväkirja, essee) ja niille tyypilliset piirteet
 • - osaa kirjoittaa eri tekstilajien mukaisia ruotsinkielisiä tekstejä
 • - osaa käyttää keskeisiä sanakirjoja ja muita kielen oppaita kirjoitustyön apuna
 • - osaa soveltaa kielenhuollon periaatteita kirjoittamissaan teksteissä
 • - ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
 • - osaa analysoida omia ja toisten tekstejä ja kehittää itsenäisesti
  kirjoitustaitoaan
 • - on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet niin, että
  hänellä on valmius osallistua opintojaksolle A2 Kirjallinen viestintä II.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.6.2021 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€