Avoin yliopisto-opetusKasvatustiede

Opetus ja ohjaus - KASP04

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 8.-9.6.2021 klo 16.15-18.45

Pienryhmäopetus (läsnäolo on pakollista)
10.6., 14.6. ja 15.6. klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoituksista riippuen opinnot järjestetään mahdollisesti verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida, pohtia ja selkiyttää käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta 

- osaa rakentaa omaa pedagogista ajatteluaan ja kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan 

- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja ohjauksen  toteuttamisessa sekä ja oppimisen analysoimisessa, dokumentoimisessa ja  arvioinnissa 

- ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen  

Sisältö

Opetus ja ohjaus - KASP4 -opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin monenlaiset oppijat huomioiden. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksiä tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Aineenopettaja-, luokanopettaja-, varhaiskasvatuksen opettaja- ja elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoilla opintojaksoon sisältyy orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön.

Opintojakson tiedetausta: pedagogiikka, didaktiikka ja opetussuunnitelmateoria.

Suoritustapa

9 tuntia luento-opetusta ja 9 tuntia pienryhmäopetusta (läsnäolo pakollista). Lisäksi itsenäistä työskentelyä 113 tuntia.  Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja kirjalliset työt (luentopäiväkirja ja lukupiiriessee). 

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Autio,  T., 2010. Curriculum, opetussuunnitelma ja opettajankoulutus.  Teoksessa  E. Lindfors & J. Pullinen (toim.) Cygnaeuksen  viitoittamalla  tiellä. 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. 

Hakkarainen,   K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004.Tutkiva oppiminen. Järki,  tunteet  ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki. WSOY. 

Halinen,  I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. &  Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä:  PS-Kustannus.

hooks, bell 2007. Vapauttava kasvatus. Kansanvalistusseura. 

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Helsinki: PS-Kustannus. 

Kivimäki S., Kinnunen, M. & Löytty O. (toim.) 2006. Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. Vastapaino. 

Nikkola,   T., Rautiainen, M. & Räihä, P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä   koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Vastapaino. 

Rokka,  P., Peruskoulun ja perusopetuksen vuosien 1985, 1994 ja 2004  opetussuunnitelmien perusteet poliittisen opetussuunnitelman teksteinä.  Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1076 (Tampere University  Press, 2011) Väitöskirja.  Luvut 1 ja 2.

Säljö, R., 2004. Oppimiskäytännöt: Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. 

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus. 

Vuorikoski, M., Törmä, S. & Viskari, S. 2003. Opettajan vaiettu valta. Vastapaino. 

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä. 

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Roosa Hallikainen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

7.6.2021 - 15.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

7.6.2021

Kurssimaksu

145€