Avoin yliopisto-opetusKasvatustiede

Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KASP01

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto  - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 26.-29.7.2021 klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoituksista riippuen opinnot järjestetään mahdollisesti verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija

  • - ymmärtää kasvatusajattelun ja -käsitysten filosofisen perustan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden riippuvuuden historiallisesta ajasta ja paikasta  
  • - tuntee länsimaisen kasvatusajattelun päälinjat ja niiden filosofiset ja historialliset perusteet.  

Sisältö

Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KASP1 -opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun kysymyksenasetteluihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa ja kasvatuksen historiassa sekä kasvatuksen erityisluonnetta eettisen toimintakyvyn herättäjänä.

Opintojakson tiedetausta: kasvatushistoria, kasvatusfilosofia.

Suoritustapa

12 h luentoja, 121 tuntia itsenäistä opiskelua. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja esseesuoritus.

Arviointi hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus

Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011.  Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2011.   

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2000 (tai uudempi painos). Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY.

tai kaksi muuta itse valittua vastaavaa kasvatusfilosofista tai -historiallista teosta. 

Lisäksi kolme vapaavalintaista kasvatusfilosofista tai –historiallista artikkelia. Sopivia ovat esim.

Niin & Näin 1/7, 2007 lehden artikkelit https://www.netn.fi/lehti/niin-nain-107 joista mm. Värrin artikkeli: https://www.netn.fi/artikkeli/kasvatusfilosofian-tarkein-tehtava sekä 

Kasvatus ja aika -lehden https://journal.fi/kasvatusjaaika artikkelit. 


Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Jani Pulkki

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.7.2021 - 29.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.7.2021

Kurssimaksu

145€