Avoin yliopisto-opetusKasvatustiede

Kasvatustieteellinen tutkimus - KASP05

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto  - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot:  9.-11.8.2021 klo 16.15-18.45
Pienryhmäopetus:
12.8., 16.8. ja 18.8. klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoituksista riippuen opinnot järjestetään mahdollisesti verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija

  • - tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot  
  • - tuntee kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, aihepiirejä ja tutkimusmenetelmiä  
  • - on omaksunut tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet  
  • - ymmärtää tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä 
  • - on saanut valmiuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemiseen  
  • - ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa ja omassa asiantuntijuudessa.  

Sisältö

Kasvatustieteellinen tutkimus - KASP5 -opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen  raportointia ja kriittistä arviointia. Lisäksi tutustutaan tiedekunnassa tehtävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 1998. E-kirjana.

Menetelmäopetuksen tietovaranto: KvaliMOTV verkkoaineisto: http://www.fsd.uta.fi/fi/julkaisut/motv_pdf/KvaliMOTV.pdf tai http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html 

Menetelmäopetuksen tietovaranto: KvantiMOTV verkkoaineisto: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html (kohdat tutkimuksen suunnittelu ja aineiston kerääminen) 

Vilkka, H., Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. 2007. http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-mittaa.pdf 

Muita verkkojulkaisuja ja –aineistoja

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: luennot 9 tuntia ja pienryhmätyöskentely 9 tuntia ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä, sekä kirjalliset työt. Pienryhmäopetukseen osallistuminen on pakollista.

Arviointi hyväksytty/hylätty.


Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mirka Räisänen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.8.2021 - 17.8.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

26.7.2021

Kurssimaksu

145€