Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot:
ti 4.2.2020 klo 17.00–20.30
ke 5.2.2020 klo 17.00–19.30
to 6.2.2020 klo 17.00–19.30
ti 11.2.2020 klo 17.00–20.30
ke 12.2.2020 klo 17.00–19.30
to 13.2.2020 luentotallenne Moodlessa

Huom! Luentoaikatauluun tullut muutoksia (päivitetty 14.10.2019).
 

Verkkoluennoille osallistutaan omalla koneella esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Opintojakson voi suorittaa myös verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  •     hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
  •     tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
  •     kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
  •     osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
  •     hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu.

Kurssin osa-alueita ovat:

  •     Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
  •     Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
  •     Perintö- ja testamenttioikeus
  •     Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista sekä kirjallisuudesta ml. korkeimman oikeuden ratkaisut

Parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden perusteet, aviovarallisuusoikeuden järjestelmä ja liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, avio- ja avopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus (8 t)
Jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusteet, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistösuunnittelu (5 t)
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely (7 t)

Lisäpisteelliset harjoitustehtävät. Vapaaehtoiset tehtävät annetaan luennoilla, joilla myös annetaan tehtäviin vastaamista koskevat ohjeet. Tehtäviä ei saa sähköpostitse vastuuopettajalta. Lisäpisteiden (0-2 p.) saaminen edellyttää tehtävien kirjallista palauttamista vastuuopettajalle luennoilla kerrottuun määräpäivään mennessä. Lisäpisteet saa käyttää täysimääräisesti hyväkseen kirjallisessa tentissä.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla annetaan myös tehtävät, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali.
Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut)
Säädökset

Kirjallisuus:

Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja)

Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja)

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus)

Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali).

Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: http://lipas.uwasa.fi/materiaalit/talousoikeus/it/valinta055.pdf), s. 327-371 (edunvalvontaoikeus ja nimioikeus).

HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84.

HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.

Kuulustelut

Luento- ja kirjatentti ma 9.3.2020 klo 18–21
1. uusinta ma 6.4.2020 klo 18–19 Moodlessa
2. uusinta ma 15.6.2020 klo 18–19 Moodlessa

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 130 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 60 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tuulikki Mikkola

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.2.2020 - 15.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

7.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

28.1.2020

Kurssimaksu

130€