Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely 2 op


Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 660 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat  2.-3.2.2022 sekä 9.3.2022 klo 9-16. Koulutus järjestetään etänä Zoomilla.

Kohderyhmä

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely -koulutus on tarkoitettu ihmissuhdetyötätekeville sosiaali,- terveys,- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka haluavat käsitellä tai jakaa vaikeita elämänkokemuksia tai jopa traumoja. Voimavarakeskeinen traumatyöskentely painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä.

Koulutuksen kuvaus

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely -koulutus tarjoaa osallistujalle voimavarakeskeiseen, selviytymiskeinoja painottavaan ja resilienssiä vahvistavaan, traumatyöskentelyyn painottuvan työotteen sovelluksia. Osallistuja saa käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn asiakastyössä eri ammattiryhmissä. 

Koulutuksen sisältö

-Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin

-Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin

-Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely

-Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä

-Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing

-Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen - voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa


Koulutuksen käytyään:
-osallistujalla on valmiudet käyttää ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen ja vakauttamiseen.
-osallistuja osaa hyödyntää voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työotteen perusperiaatteita vuorovaikutustyössä.

Opetusmuodot

Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.


Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Arvioidaan osallistumisen perusteella.  Hyväksytysti suoritettuaan osallistuja on osoittanut osaavansa käyttää ratkaisukeskeistä työtapaa vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen soveltamalla vaiheittaista traumatyöskentelyä. Arviointi havainnoidaan harjoittelussa.

ITSEARVIOINTI: Koulutuksessa reflektoidaan toiminnallisia harjoituksia.


Suoritustavat

Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista koulutuspäiviin. Koulutus järjestetään etäyhteydellä käyttäen kameraa. Läsnäolovelvoite 100 %.


Kurssimateriaali

Luentomateriaali jaetaan sähköisellä oppimisalustalla (Moodle). Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja vaikean elämän kokemuksen työstämistä varten.


 

kouluttaja

Anita Hedman (FM), HedCo Oy


Opettaja

kouluttajapsykoterapeutti, kouluttajatyönohjaaja, työyhteisövalmentaja Anita Hedman

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

2.2.2022 - 9.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

7.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

23.1.2022

Kurssimaksu

660€

Ilmoittaudu