Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus, 5 op - ayLASK2054 - kevät 2022

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla  ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2022. Etäluennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Tilintarkastuksen osuus:

Pe 14.1. 17-19:30, alustavasti lähiopetuksena (Tampereen yliopisto, luokka varmistuu myöhemmin), Tuukka Järvinen  

To 20.1 17-19:30, etäluento,Tuukka Järvinen     

La 22.1. 10-14, etäluento,Tuukka Järvinen    

Pe 28.1. 17-19:30, etäluento,Tuukka Järvinen    

La 29.1. 10-14, etäluento,Tuukka Järvinen    

To 3.2. 17-19:30, etäluento,Tuukka Järvinen    

La 12.2. 10-12 (välitentti etänä),Tuukka Järvinen   

Sisäisen tarkastuksen osuus:    

La 19.2. 10-13:30, etäluento, Elina Haapamäki 

La 26.2. 10-13:30, etäluento, Elina Haapamäki

La 5.3. 10-12 (välitentti etänä), Elina Haapamäki  

 

Opettajat

Tuukka Järvinen ja Elina Haapamäki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen roolin sekä osaa määritellä niiden tehtäväkenttien yhteneväisyydet ja erot. Opiskelija osaa soveltaa hyvä tilintarkastustapaa, kuvata tarkastustyön vaiheet sekä menetelmät ja osaa arvioida niiden merkityksen asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Opintojakso kehittää tilintarkastuksessa tarvittavaa ajattelutapaa. Opiskelija tutustuu data-analyysien soveltamisen periaatteisiin ja mahdollisuuksiin. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia valita tarkoituksenmukaisia tarkastusmenetelmiä sekä analysoida ja raportoida tarkastustyön tuloksia. Opiskelija osaa soveltaa sisäisen valvonnan viitekehyksiä ja ymmärtää sisäisen valvonnan roolin organisaation eri toiminnoissa. Opintojakso edistää opiskelijan vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssi tukee kansainvälisyyttä perehdyttämällä opiskelijan kansainvälisiin ISA-standardeihin.

Sisältö

Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tavoitteet, hyvä tilintarkastustapa, keskeiset käsitteet ja keskeisimmät säännökset, riskiperustainen tilintarkastus, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. 

Suoritustapa

Välitentit (tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen luento-osuuksien jälkeen).

Oppimateriaali

1. Horsmanheimo, P. – Steiner M-L.: Tilintarkastus – asiakkaan  opas. WSOYpro, 2017. 5.painos. (Finna -tietokannassa e-kirjana) 3.  Tomperi, S.: Tilintarkastus - Normeista käytäntöön.Edita Publishing Oy,  2018. 4. painos.(Finna-tietokannassa e-kirjana) 4. Niemi, P. Sisäinen  tarkastus käytännössä, 2018.(Finna-tietokannassa e-kirjana) 5.  Luennoitsijoiden materiaalit Oheismateriaali: 6. Johnstone, K. –  Gramling, A. – Rittenberg, L.:Auditing - A Risk-Based Approach. Cengage,  11th edition. 7. Jokipii, A. (toim). Tutkimuskohteena sisäinen  tarkastus ja valvonta. Opetusjulkaisuja, Vaasan yliopisto, 2008. 8.  Ratsula, N.: Yrityksen sisäinen valvonta. Edita Publishing Oy, 2016.  2.painos

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Tuukka Järvinen & Elina Haapamäki

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.1.2022 - 5.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

6.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

2.1.2022

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu