Avoin yliopisto-opetusTieteellinen kirjoittaminen

Tieteellinen kirjoittaminen - KKSUYHT, ryhmä 6

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto - yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Aikataulu

Verkkokurssi 1.6. - 10.8.2021

Opintojaksolla työskennellään Moodle-alustalla. Saat lisätietoja Moodleen kirjautumisesta ennen opintojakson alkua.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
- antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija

- perehtyy kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja kirjoittaa harjoitustekstinä tieteellisen esseen
- antaa ja vastaanottaa palautetta ja muokkaa tekstiään palautteen pohjalta
- analysoi tieteellisen ja yleistajuisen tekstin eroja ja kirjoittaa yleistajuisen tieteellisen tekstin
- kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja tekee kielenhuollon testin
- arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana.

Suoritustapa

Kurssilla työskennellään pääasiassa verkossa. Tilanteen salliessa saatetaan pitää myös 1-2 lähitapaamista. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Mahdollisilla lähiopetuskerroilla on läsnäolopakko. Ainoastaan ylitsepääsemättömän esteen takia voi neuvotella opettajan kanssa korvaavasta tehtävästä. Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt, kielenhuollon testi, oppimispäiväkirja ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (mm. palautteen antaminen). Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan suoritusohjeessa, joka käsitellään yhdessä kurssin alkaessa.

Oppimateriaali

Oppimateriaalina käytetään verkossa olevaa opetusmonistetta ja muuta verkkomateriaalia, opiskelijan omia tekstejä sekä opetuksen yhteydessä jaettavaa ja käsiteltävää materiaalia.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

  • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. (2014) Tutki ja kirjoita. 19. painos. Helsinki: Tammi. 
  • Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) (2010) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Kakkuri-Knuuttila, M-L. (2013) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. 9. painos. Helsinki: Gaudeamus.
  • Kniivilä, S. & Lindblom, S. & Mäntynen, A. (2012) Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 1.–2. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
  • Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. 2. painos. Vastapaino: Tampere.

Edeltävät opinnot

Äidinkielen lukio-opinnot tai vastaavat tiedot.

Korvaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen suomen kielen opetussuunnitelman mukainen (KKSUYHT).

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle 0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tuomas Hoffrén

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2021 - 10.8.2021

Ilmoittautuminen alkaa

16.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

27.5.2021

Kurssimaksu

145€