Kehitä ammatillista osaamistasiTyöyhteisöt

Valmentava esihenkilö

Valmentava esihenkilötyö on itsenäistä ajattelua, ratkaisukeskeisyyttä sekä proaktiivista kehittymisen kulttuuria.

Tämän koulutuksen avulla lisäät omaa itsetuntemustasi ja vahvistat hyvinvointiasi sekä itsesi johtamisen taitoja. Lisäksi opit läsnäolotaitojen perusteet.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena seuraavasti:

Klo 9-16 

15.9.2021 

13.10.2021 

17.11.2021 

26.1.2022 

16.2.2022 

Koulutus sisältää 40 lähiopetustuntia ja vastaa laajuudeltaan 7 opintopistettä.

Kohderyhmä

Esimiehet, johtajat ja tiiminvetäjät yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka ovat kiinnostuneita Valmentava esihenkilötyö -ajattelu- ja toimintatavasta. 

Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien muutoskykyä, uudistumista ja hyvinvointia sekä organisaation kehittymistä ja uusiutumista. Tekemiseen ja osaamiseen avautuu laajempi tarkastelukulma itseohjautuvuuden, tasavertaisuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden oppimisen kautta. Koulutus tukee myös esihenkilön omaa kokonaisvaltaista kehittymistä, itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan löytämistä. Välitehtävät vahvistavat tätä muutosta - katsotaan itseä, omaa esihenkilötyötä, henkilöstöä sekä koko organisaatiota uudesta näkökulmasta, harjoitellaan valmentavaa vuorovaikutusta oman henkilöstön kanssa ja tehdään läsnäoloharjoituksia.  

Koulutuksen käytyään opiskelija

- ymmärtää mitä valmentava esihenkilötyö on ajattelu- ja toimintatapana

- tietää mitä valmentava vuorovaikutus on ja miten se tulee näkyväksi esihenkilötyössä

- osaa käyttää valmentavaa työotetta oman esihenkilötyön perustana

- tietää valmennuksellisten työkalujen käyttömahdollisuudet erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa

Sisältö

Valmentava esihenkilötyö on ajattelu- ja toimintapa. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa kaikkien potentiaali pääsee esille ja voimaannuttaa koko yhteisöä, organisaatiota ja yksilöä. Tämä koulutus paneutuu esihenkilön valmennukselliseen rooliin. Valmennus perustuu ihmistä arvostavaan asenteeseen.  Keskeisinä ajureina ovat yksilön sisäiset motivaatiotekijät ja onnistumisen kokemukset. Valmennuksessa yksilöä lähestytään hänen potentiaalinsa kautta ja tuetaan kohti itseohjautuvuutta. Tämä koulutus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa. 

Koulutuksen teemoja ovat:

- Työelämän muutos 

- Oman energian johtaminen ja itsensä johtamisen taidot 

- Arvot ja merkityksellisyys työssä; tutustutaan arvoihin ja niiden merkitykseen työssä ja hyvinvoinnissa 

- Stressin tunnistaminen ja käsittely 

- Vahvuudet ja voimavarat; omien ja toisten vahvuuksien tunnistaminen, voimavarakeskeinen ajattelu 

- Ajattelutavat ja uskomukset oman toiminnan taustalla 

Tunteet työssä ja toiminnassa 

Rikastava vuorovaikutus; valmentava ja ohjaava vuorovaikutus, dialogisuus ja luottamuksen rakentaminen 

Koulutuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii transformatiivien oppiminen, kokemuksellinen oppiminen, kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia. 

Opetusmenetelmät ja tehtävät

Menetelminä käytetään kokemuksellisen oppimisen menetelmiä, ratkaisukeskeisyyttä, valmennustekniikoita, ryhmäkeskusteluja ja itsenäisiä valmennusharjoituksia sekä läsnäoloharjoituksia.

Koulutukseen sisältyy välitehtäviä, jotka ovat osallistujan omaan kehittymiseen liittyvää reflektointia, läsnäoloharjoituksia, käytännön valmennusharjoituksia sekä mahdollinen organisaation kehittämistehtävä.

Koulutuksen suorittamiseen sisältyy seuraavia tehtäviä lähipäivien välissä:

Osallistujat harjoittelevat valmentavaa työotetta käymällä vähintään 2 valmennuskeskustelua omassa työyhteisössä tai muussa sopivassa paikassa. Yhden keskustelun pituus on 60 minuuttia. Näistä kirjoitetaan reflektiopäiväkirjaa ja yhteenveto, joka palautetaan kouluttajille ja siitä saa henkilökohtaista palautetta. Osallistujat kirjoittavat reflektiopäiväkirjaa kunkin kerran teemaan liittyen (esim. arvot, tunteet, uskomukset). Näihin palataan seuraavalla tapaamiskerralla ja halutessaan myös näitä voi kirjoittaa yhteenvetoon. Osallistujat tekevät läsnäoloharjoituksia. Harjoitusten tekeminen reflektoidaan ja siitä kirjoitetaan ajatuksia palautettavaan yhteenvetoon.

Lähipäivien aikana tehdään valmennusharjoituksia, jotka ovat yksilöharjoituksia oman kehittymisen tueksi. Lisäksi jokaisella lähitapaamisella osallistujat harjoittelevat valmentavan keskustelun käymistä pareittain. 

Osallistumismaksu

1300 €, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai tilataan laskutus "yrityslaskutus" -kohdasta. 

Kouluttajat

Ritva Liisanantti GLP Coach (organisaatioiden systeemisen transformaation valmentaja), Master Coach. 

Valmentajana Ritva haluaa viedä sinut ja organisaatiosi kohti parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  Kysymysten äärelle pysähtyminen ja tilan antaminen uusille näkökulmille synnyttävät oivalluksia. Ritva haluaa tuoda myös läsnäolon ja tunneälyn arjen työkaluiksi luomaan tulevaisuuden menestystä.

Stina Akola KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja
Valmentajana Stina uskoo siihen, että itsetuntemus ja oma kasvu mahdollistavat jokaiselle omannäköisen muutoksen. Omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimalla voi löytää itselleen parhaan tavan toimia. Valmentamisen avulla Stina haluaa auttaa ihmisiä oivaltamaan heille tärkeitä asioita ja löytämään oman rohkeuden muutokseen.

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, etunimi.sukunimi@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.Opettaja

Ritva Liisanantti ja Stina Akola

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

15.9.2021 - 16.2.2022

Ilmoittautuminen alkaa

8.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.8.2021

Kurssimaksu

1300€

Ilmoittaudu