Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

 

Katso videot koulutuksesta:Jos olet kiinnostunut Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta, voit saada tunnin webinaaritallenteen katsottavaksi tunnekuohuista sekä koulutuksesta. Webinaarissa koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja kouluttaja Titta Karanta kertovat tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä, tunteiden takana vaikuttavista tarpeista sekä itse koulutuksesta. Tallennelinkki on koulutuksen esitteessä (kohdassa "Kuvaus").


Aikataulu


Koulutuspäivät ovat klo 9-17.

 • - Osio 1: to-la 14.-16.10.2021
 • - Osio 2: ti-ke 9.-10.12.2021
 • - Osio 3: ma-ti 7.-8.2.2022
 • - Osio 4: to-pe 10.-11.3.2022
 • - Osio 5: to-pe 28.-29.4.2022
 • - Osio 6: to-pe 16.-17.6.2022
 • - Online tapaaminen to 18.8.2022 klo 18-20
 • - Osio 7: to-pe 29.-30.9.2022

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs., opetustila Suvituuli. Ensimmäinen osio pidetään saman rakennuksen eri rapussa, koulutustila Aarre, Kalevantie 7 C, 7. krs. 

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja poikkeustilanteissa lähiopetusta voi seurata myös etäyhteydellä. Tarvittaessa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena.


Kuvaus


Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.


Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: satuhieronta, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustallatoimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® - nimikettä ja graafista tunnusta.


Koulutuksen osa-alueet ovat:

 • - Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • - Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • - Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • - Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • - Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus


Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi Jere Salolle osoitteeseen jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, 14.9.2021 mennessä. Ryhmä täytetään sopivista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä ja voi tulla ennen viimeistä hakupäivää jo täyteen.

 

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 • - Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 • - Miksi hakeudut koulutukseen?
 • - Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 • - Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 • - Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 • - Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 • - Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 • - Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Sisältö

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää. Aloitusosio ja 4. osio 3 pvää + muut osiot 2 pvää, á 8h.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella jaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin osioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään.

 

1. OSIO (Huom! Aloitusosio 3-päiväinen)

 • - Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • - Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • - Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • - Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • - Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat


2. OSIO

 • - Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • - Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • - Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • - Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni


3. OSIO

 • - Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • - Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • - Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

4. OSIO 

 • - Tarpeet tunteiden takana
 • - Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • - Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen


5. OSIO

 • - Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • - Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • - Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • - Lopputyöhön orientoituminen
 • - Draaman menetelmiä (verkkomateriaalina)


6. OSIO

 • - Ohjausharjoittelut pareittain
 • - Satuhieronta ja hyväksyvä, myönteinen kosketus

 

7. OSIO

 • - Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • - Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
 • - Koulutuksen päätös ja todistusten jako


Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko lähiopetuksena tai verkossa toteutettuna sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön.

Koulutuksen voi suorittaatyön ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.


Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää(5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän8–10 ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)


Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.


Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 14/16 koulutuspäivästä.


Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa:


 • - integroida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjausta omaan työnkuvaansa oppimisen kolmen tason mukaisesti
 • - esitellä ja perustella monimenetelmällisen tunnetaitoryhmän toimintatavat ja tavoitteet
 • - arvioida ja muokata saatavilla olevia tunnetaitoharjoitteita kolmitasoisen oppimismallin mukaiseksi
 • - havainnollistaa ja sanoittaasanoittaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta lapsiryhmälle sopivaksi
 • - tukea lasta tunteiden tunnistamisessa ja säätelemisessä
 • - selittää tunteiden ja tunnetaitojen perusteet eri lähdeaineistoihin pohjautuen
 • - arvioida omia tunnetaitojaan ja niiden kehittymistä
 • - tunnistaa ja nimetä oman sekä lapsen tai nuoren reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
 • - kuvata emotionaalisen turvan sekä stressin- ja tunnesäätelyn perusteet ja testata niiden tukemisen peruskeinoja niin itsensä kuin lapsen kohdalla
 • - soveltaa rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen perusteita työssään ja arvioidaniiden vaikutusta yhteyteen lapsen kanssa
 • - nimetä muutamia keinoja, joilla ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitojaan
 • - arvioida omakohtaisesti kokeilemiaan tunnetaitoharjoitteita

Kouluttajat:

Koulutuksen pääkouluttaja toimii Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) ja lempeän kehonhuollon ohjaaja Jonna Ropponen.  

https://www.tunnejataida.fi/kouluttajat/jonna-ropponen Vierailevana kouluttaja osiolla 4 on Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus).

Satuhieronnan kouluttajana osiolla 6 toimii Tarina ja Kosketus Oy:n valtuuttama satuhierontakouluttaja. Satuhieronnan sisällöstä vastaa menetelmän kehittäjä Sanna Tuovinen.

Koulutuksessa mukana myös Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).


Hintatiedot

3450 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen. Laskutus erissä, lähiosioiden yhteydessä.

Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

 

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 14.9.2021 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko koulutuksen hinta. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto, koulutuskoordinaattori Jere Salo: jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

 

Sisältöasiat koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen: anne-mari[at]tunnejataida.fi, tunnejataida.fi

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Opettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) ja lempeän kehonhuollon ohjaaja Jonna Ropponen.

Opintopisteet

40

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

14.10.2021 - 30.9.2022

Kurssimaksu

3450€