Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot:
Ke 2.2.2022 klo 17.00–19.30
To 3.2.2022 klo 17.00–19.30
Ti 8.2.2022 klo 17.00–19.30
Ke 9.2.2022 klo 17.00–19.30
To 10.2.2022 klo 17.00–19.30
Ke 16.2.2022 klo 17.00–19.30
To 17.2.2022 klo 17.00–18.30

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa  käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Opintoryhmäohjaus Tampereella: 

3 ohjauskertaa helmikuussa 2022:
Ma 14.2. klo 17.00–19.30,
Ma 21.2. klo 17.00–19.30 ja
Ke 23.2. klo 17.00–19.30

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. Opintoryhmään osallistuminen on vapaaehtoista. 

Opettajat

Luennoitsija: Professori Tuulikki Mikkola
Opintoryhmän ohjaaja: Asianajaja Riitta Laakso

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston  opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta.  Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Perhe ja jäämistöoikeus -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • - hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta
 • - tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet
 • - kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat
 • - osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
 • - hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään

 • Asiakirjatehtävän suoritettuaan opiskelija:
  - osaa ennakollisesti jäsentää erityyppisiä perhe- ja perimysoikeudellisia tilanteita ja muodostaa omia ratkaisusuosituksia niitä koskien
  - pystyy itsenäisesti laatimaan erilaisiin tilanteisiin sopivia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja asiakirjakokonaisuuksia

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä aviovarallisuussuhteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:

 • - Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
 • - Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
 • - Perintö- ja testamenttioikeus
 • - Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista sekä kirjallisuudesta ml. korkeimman oikeuden ratkaisut

Parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden perusteet, aviovarallisuusoikeuden järjestelmä ja liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, avio- ja avopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus (8 t)
Jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusteet, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistösuunnittelu (5 t)
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely (7 t)

Vapaaehtoiset lisätehtävät annetaan luennoilla, joilla myös annetaan tehtäviin vastaamista koskevat ohjeet. Tehtäviä ei saa sähköpostitse vastuuopettajalta. Lisätehtävä palautetaan ennen ensimmäistä tenttiä Moodlessa, tämän jälkeen lisäpistetehtävää ei voi enää palauttaa. Lisäpisteiden (0-2 p.) saaminen edellyttää tehtävien kirjallista palauttamista määräpäivään mennessä. Lisäpisteet saa käyttää täysimääräisesti hyväkseen kirjallisessa tentissä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla annetaan myös tehtävät, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut)

Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali

Kirjallisuus:

Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet (2018), s. 115- 240, ei  kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu  e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä,  adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus).
Urpo  Kangas: Perhevarallisuusoikeus (2018), s. 263-678. Sivut ilmoitettu  e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät avoliittoja koskevan sääntelyn  sekä perintö- ja testamenttioikeuden.
Tuulikki Mikkola: Yhteisomistus  (2017), s. 1-22,123-170. Sivut ilmoitettu e-kirjan sivujen mukaisesti.  
Pertti Välimäki: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s.  128-147.
Pertti Välimäki: Edunvalvontaoikeus (2013).
Tuulikki Mikkola: Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset (2021), luku V (s. 171-251)

Kuulustelut

Ma 7.3.2022 klo 18–21
Ma 11.4.2022 klo 18–21
Ma 23.5.2022 klo 18–21
(Ma 13.6.2022 klo 18–21 tarvittaessa) 

Opiskelija voi osallistua enintään kolmeen tenttiin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 165 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Professori, OTT Tuulikki Mikkola ja asianajaja Riitta Laakso

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

2.2.2022 - 23.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

1.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

27.1.2022

Kurssimaksu

165€

Ilmoittaudu