Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opintojakso siirtyy lukuvuodelle 2022 (tarkemmat tiedot päivitetään lähiaikoina)

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan, miten kieli välittää ja rakentaa merkityksiä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelijat saavat välineitä havainnoida ja analysoida puheen piirteitä sekä sanojen  merkityksiä, muodostusta ja taivutusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tiedostaa kielen käytön, merkityksen ja muodon yhteyden

- ymmärtää, mitä kielioppi on ja mihin sitä tarvitaan

- ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen suhteen ja kielen multimodaalisen luonteen

- ymmärtää puhutun kielen primaariuden ja monimuotoisuuden

- oivaltaa eri kielimuotojen tasavertaisuuden ja merkitysten neuvoteltavuuden

- hallitsee suomen kielen prosodian, leksikaalisen semantiikan, morfologian ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt ja terminologian ja osaa hyödyntää niitä kielen analysoinnissa.

Suoritustapa

Opintojakson suoritus muodostuu kahdesta osasta: reaaliaikaisesta verkko-opetuksesta ja siihen liittyvistä tehtävistä (2 op) sekä verkkotentistä (3 op). Läsnäoloa reaaliaikaisessa verkko-opetuksessa ei  kontrolloida, mutta opetukseen liittyvät tehtävät tulee tehdä  hyväksytysti, jotta verkko-opetuksen osuus tulee suoritetuksi. Opetuksen  päätteeksi järjestetään verkkotentti (3 op), joka arvioidaan asteikolla  0–5. Jakson arvosana määräytyy tentin arvosanan perusteella.

Arviointi

Tentin perusteella 0–5

Kirjallisuus

Alho, Irja & Kauppinen, Anneli 2008: Käyttökielioppi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1154. Helsinki: SKS.

Hakulinen, Auli ym. 2005. Iso suomen kielioppi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 950. Helsinki: SKS.

Kuiri, Kaija 2012: Johdatus semantiikkaan. Helsinki: Finn Lectura.

Larjavaara, Martti 2007: Pragmasemantiikka. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1077. Helsinki: SKS, s. 399–426.

Onikki-Rantajääskö, Tiina, Siiroinen, Mari & Ylönen, Hanna (toim.) 2008: Kieltä kohti. Helsinki: Otava.

Saeed, John I. 2003: Semantics. 2nd edition. Malden, MA: Blackwell.

Suomi, Kari, Toivanen, Juhani & Ylitalo, Riikka 2006. Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet. Helsinki: Gaudeamus, s. 1–209.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Titta Hänninen ja Marja Seilonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.9.2021 - 23.10.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

6.9.2021

Kurssimaksu

145€